Wuwiwanski plan

WordPress so stajnje dale wuwiwa. Tuchwilu so dźěło na fazy 2 projekta Gutenberg wotměwa. Projekt Gutenberg je ponowjenje wašnja, na kotrež wobsah we webje rjadujemy. Jeho cil je, přistup k webowej prezency rozšěrić, kotraž je zakład wuspěšnych modernych předewzaćow. Faza 1 je nowy blokowy editor był, kotryž je so we WordPress 5.0 wozjewił, móžeće to tu w akciji widźeć. W lěće 2020 koncentrujemy so na wobdźěłowanje połneho sydła, mjeztym zo z fazu 2 pokročujemy.

Za lěto 2020 ma projekt tež slědowace 7 prioritow, kaž je so w tutym přinošku wot zamołwiteje projektoweje nawodnicy Josepha Haden wobrysowało:

 • Wutworjenje bloka za nawigaciske menije.
 • Wutworće zapis WordPress.org, zo byšće bloki namakał, a móžnosć je direktnje instalować.
 • Poskićenje móžnosće wužiwarjam za awtomatiske aktualizowanja tykačow a drastow.
 • Poskićenje móžnosće za drasty, wobsahowe wobłuki wizuelnje registrować a je w Gutenberg předstajić.
 • Aktualizowanje wobdźěłowanskich wobłukow asistentow a přiměrjenskeho nastroja, zo bychu so bloki podpěrowali.
 • Poskićenje móžnosće wužiwarjam za awtomatiske aktualizowanja hłownych jadrowych wozjewjenjow.
 • Tworjenje teama za problemowe rozrisanje, zo by so do našich 6.500 njerozrisanych problemow na Trac dał.

Chceće sobu činić? Dźiće dale k Make WordPress! Trjebamy přeco dalšich ludźi, kotřiž pomhaja, WordPress přełožować, designować, dokumentować, wuwiwać a zwičnić.

Tuchwilu planowane wozjewjenja

Tu su aktualne planowane wozjewjenja a wotkazy k jich datym milnikam w našim zmylkowym slědźaku. Podate datumy su za diskusiju a planowanske zaměry a postajeja so z bližacym so wozjewjenskim terminom.

Wersija Planowany
5.7 (Trac) Měrc 2021
5.8 Junij 2021
5.9 September 2021
6.0 December 2021

Za dalše informacije wo wozjewjenskim planje čitajće prošu přinošk wo nachwilnej wozjewjenskej protyce za 2020 - 2021 na Make WordPress Core.

Měsac před wozjewjenjom so nowe funkcije zamjerznu a fokus je cyle na zawěsćenju kwality wozjewjenja, zo bychu so zmylki porjedźili a so kod za wukonowymi problemami přepytował.

Móžeće přehlad předchadnych wozjewjenjow na našej wersijowej stronje widźeć.

Dołhodobny wuwiwanski plan

Mjeztym zo faza 2 ma hač znajmjnša 2020 trać. su hižo plany za fazy 3 a 4. W běhu State of the Word from WordCamp US 2019 je Matt slědowacu wiziju za fazy w Gutenberg dźělił:

Štyri fazy Gutenberg

 1. Lóše wobdźěłowanje – Hižo we WordPress k dispoziciji, ze stajnymi polěpšenjemi
 2. Přiměrjenje – dospołne wobdźěłowanje sydłow, blokowe mustry, blokowy zapis, drasty na zakładźe drastow
 3. Zhromadne dźěło – Intuitiwniša móžnosć, zo by wobsah hromadźe spisało
 4. Wjacerěčny – jadrowa implementacija za wjacerěčne sydła