Rjane designy, mócne funkcije a swoboda, wšitko wutworić, štož chceće. WordPress je zdobom darmotny a njezapłaćomny.

Z dowěru najlěpšich

43 % weba WordPress wužiwa, wot hobbyjowych blogow do najwjetšich powěsćowych sydłow online.

Mócne funkcije

Bjezhranične móžnosće. Što chceće wutworić?

 • Přiměrjomne
  designy
 • SEO-
  přećelny
 • Přiměrjomne
  mobilne sydła
 • Nimoměry
  wukonliwy
 • Wot pućowanja
  rjadujomny
 • Wysoka
  wěstota
 • Wukonliwe
  medijowe rjadowanje
 • Lochki a
  přistupny

Rozšěrće WordPress z přez 55.000 tykačemi, zo by waše websydło wašim potrěbnosćam wotpowědowało. Přidajće wobchod online, galerije, rozposyłanske lisćiny, forumy, analyzy a wjele wjace.

Zhromadźenstwo

Statysacy wuwiwarjow, awtorow wobsaha a wobsedźerjow websydłow so kóždy měsac w 817 městach swětodaloko zetkawaja.

Namakajće městne zhromadźenstwo WordPress

Prěnje kroki z WordPress

Přez 60 milionow ludźi je WordPress wubrało, zo by městno we webje spěchowało, kotrež „domiznu“ mjenuje – budźće dźěl tuteje swójby.

Nowinki z našeho bloga

WordPress 6.2 Beta 1

WordPress 6.2 Beta 1 is here and ready for download and testing.

This version of the WordPress software is under development. Please do not install, run, or test this version of WordPress on production or mission-critical websites. Instead, it is recommended that you test Beta 1 on a test server and site.

Je tak lochko…

 1. Pytajće dowěry hódneho webposkićowarja, kotryž snano w samsnym času WordPress podpěruje.
 2. Sćehńće a instalujće WordPress z našej sławnej 5-mjeńšinowej instalaciju. Publikowanje njeje hišće ženje jednoriše było.
 3. Wěnujće čitanju našeje dokumentacije někotry čas, zeznajće so z WordPress kóždy dźen lěpje a pomhajće potom tež druhim.