Publikowanje demokratizować

Swoboda wuwiwanja. Swoboda měnjenja. Swoboda źělenja.

Naša misija

WordPress je softwara za kóždeho, kotraž wažnosć na bjezbarjernosć, wukon, wěstotu a lochke wužiwanje kładźe. Wěrimy, zo wulkotna softwara měła z minimalnej konfiguraciju fungować, tak zo móžeće so na to koncentrować, swoju stawiznu, produkt abo słužby dźělić. Zakładna software WordPress je jednora a přewidźomna, zmóžnja tuž lochki start. Skići tež wukonliwe funkcije za róst a wuspěch.

Wěrimy do demokratizowanja publikowanja a swobodow, kotrež z wotewrjenym žórłom přińdu. Tuta ideja so wot wulkeho zhromadźenstwa ludźi podpěruje, kotřiž zhromadnje dźěłaja a k tutomu projektej přinošuja. Zhromadźenstwo WordPress je hospodliwe a wotewrjene. Zahoritosć našich sobuskutkowarjow wuspěch WordPress doprědka ćěri, štož zaso wam pomha, waše cile docpěć.

Sobuskutkowarjo WordPress dźěłaja dokoławokoło globusa a su njeličomne hodźiny nastroj wuwili, kotryž publikowanje demokratizuje. WordPress je softwara wotewrjeneho žórła, kotraž je darmotna a njezapłaćomna.

Technologija

Zhońće wjace wo WordPress, hdźež je był a hdźe póńdźe.

Podrobnosće

Je tak wjele podrobnosćow. Wostańće z podrobnosćemi na běžnym.

Ludźo

Zhońće wjace wo zhromadźenstwje a kak wuńdźemy.

Naša stawizna

Stawizny WordPress sp w lěće 2003 započa, hdyž Mike Little a Matt Mullenweg wotšćěpjenje wot b2/cafelog wutworištej. Potrjeba za elegeantnym, derje přemyslenym systemom za wosobinske publikowanje hižo tehdy eksistowaše. WordPress so na zakładźe PHP a MySQL wuwiwa a podleži licency GPLv2. Je tež platforma wólby za wjace hač 43 % wšěch sydłow we webje.

Projekt wotewrjeneho žórła WordPress je so poněčim na progresiwne wašnje dale wuwiwał, podpěrany wot nazhonjenych, entuziastiskich wuwiwarjow, designerow, wědomostnikow, blogowarjow a dalšich. WordPress kóždemu móžnosć skići, něšto wutworić a dźělić, wot ručnodźěłanych wosobinskich anekdotow do swět měnjacych hibanjow. Ludźo z wobmjezowanym nazhonjenjom móža jón „direktnje“ wužiwać a nazhonjeni ludźo móža jón na kedźbyhódne wašnje přiměrić.

Wustawa

WordPress podleži licency General Public License (GPLv2 abo pozdźiša), kotraž skići štyri hłowne swobody. Wobhladujće to jako wustawu WordPress:

1. swoboda

Móžeće program za kóždy zaměr wužiwać.

2. swoboda

Móžeće wuslědźić, kak program funguje a jón po swojich přećach změnić.

3. swoboda

Móžeće jón dale rozdźělić.

4. swoboda

Móžeće kopije swojich změnjenych wersijow na druhich rozdźělić.