License

Licenca, pod kotrejž softwara WordPress so wozjewja, je GPLv2 (abo nowša) wot załožby Free Software Foundation. Kopija licency je w kóždej kopiji WordPress wobsahowana, ale móžeće tež tekst licency tu čitać.

Dźěl tuteje licency wobrysuje žadanja za wotwodźene dźěła, na přikład tykače abo drasty. Wotwodźenja wot koda WordPress licencu GPL namrěwaja. Drupal, kotryž samsnu licencu GPL kaž WordPress wužiwa, ma wuběrnu stronu wo licencowanju, kaž za drasty a module (jeho słowo za tykače) płaći.

Je prawniska šěra cona nastupajo to, štož maja za wotwodźene dźěło, ale smy rozsudni měnjenja, zo tykače a drasty su wotwodźene dźěło a potajkim licencu GPL namrěwaja. Jeli njejsće přezjedny, móžeće město toho platformu wužiwać, kotraž na licency GPL njebazuje, kaž na přikład Serendipity (BSD-licenca).