Privacy

Websydła WordPress.org (skrótka „WordPress.org“ w tutym dokumenće) so na sydła poćahuja, kotrež su na WordPress.org, WordPress.net, WordCamp.org, BuddyPress.org, bbPress.org a z nimi zwjazanych domenach a poddomenach hostowane. Tute prawidła priwatnosće wopisuja, kak WordPress.org informacije wužiwa a škita, kotrež nam daće. Smy so zawjazali zawěsćić, zo waša priwatnosć je škitana. Jeli nam wosobinske informacije přez WordPress.org k dispoziciji stajiće, móžeće wěsty być, zo so jenož wotpowědujo wuprajenju priwatnosće wužiwaja.

Wopytowarjo websydła

Kaž najwjace websydłowych wobhospodarjow zběra WordPress.org njepersonalizowace informacije tuteje družiny, kotrež webwobhladowaki a serwery zwjetša k dispoziciji stajeja, na přikład typ wobhladowaka, rěčne nastajenje, wotkazowace sydło a datum a čas kóždeho wopytowarskeho naprašowanja. Zaměr WordPress.org pśi hromadźenju njepersonalizowacych informacijow je lěpje rozumić, kak wopytowarjo WordPress.org websydło wužiwaja. Hdys a hdys móže WordPress.org njepersonalizowace informacije w cyłku wozjewić, na př. hdyž so rozprawa wo trendach při wužiwanju websydła wozjewja.

WordPress.org tež potencielnje wosobinske informacije kaž adresy internetneho protokola (IP-adresa) hromadźi. WordPress.org wšak IP-adresy njewužiwa, zo by jeho wopytowarjow identifikował, a njewotkrywa tajke informacije, nimo pod wobstejnosćemi, pod kotrymiž wosobinske informacije wotkrywa kaž su horjeka wopisane.

Zběranje wosobinskich informacijow

Wěsći wopytowarjo na WordPress.org z WordPress.org na wašnja interaguja, kotrež sej wužaduja, zo WordPress.org wosobinske informacije hromadźi. Mnóstwo a typ informacijow, kotrež WordPress.org hromadźi, wotwisuje wot družiny interakcije. Na přikład prosymy wopytowarjow, kotřiž naše forumy wopytuja, wužiwarske mjeno a e-mejlowu adresu podać.

W kóždym padźe zběra WordPress.org tajke infomracije, jenož tak daloko kaž je trjeba abo přisměrne, zo by zaměr interakcije wopytowarja z WordPress.org spjelnił. WordPress druhe wosobinske informacije hač horjeka wopisane njewotkrywa. A wopytowarjo móža přeco wotpokazać, wosobinske informacije podać, pod wuměnjenjom, zo to móhło wěstym sydłowym aktiwitam zadźěwać, kaž kupowanju zastupneje karty za WordCamp.

Wšě informacije, kotrež so na WordPress.org zběraja, so po zakonjedawstwje Zakładneho postajenja wo škiće datow (ZAPOŠDA, němsce: DSGVO) předźěłuja.

Škit wěstych wosobinskich informacijow

WordPress.org wosobinske informacije jenož tym projektowym administratoram, přistajenym, nadawkipřijimarjam a přizamknjenym organizacijam wotkrywa, kotrež (i) te informacije trjebaja, zo bychu je w mjenje WordPress.org předźěłali abo słužby přez WordPress.org k dispoziciji stajili, a (ii) kotřiž su do toho zwolili, je druhim wotkryć. Někotři z tutych přistajenych, nadawkipřijimarjow a přizamknjenych organizacijow móža zwonka wašeho ródneho kraja rezidować; hdyž WordPress.org wužiwaće, zwoliće do přenošowanja tajkich informacijow na nje.

WordPress.org nikomu potencielnje wosobinske a wosobinske informacije njewupožči abo njepředa. Nimo projektowym administratoram, přistajenym, nadawkipřijimarjam a přizamknjenym organizacijam, kaž horjeka wopisane, WordPress.org potencielnje wosobinske a wosobinske informacije jenož wotkrywa, hdyž dyrbi to po zakonje činić, jeli dowoleće, zo smědźa so waše informacije dale dać abo hdyž WordPress.org w dobrej wěrje wěri, zo wotkryće je trěbne, zo bychu so swójstwo abo prawa WordPress.org, třećich abo zjawnosć w cyłku škitali.

Jeli sće zregistrowany wužiwar websydła WordPress.org a sće swoju e-mejlowu adresu podał, móže wam WordPress.org hdys a hdys mejlku pósłać, zo by was wo nowych funkcijach informował, wo waše měnjenje prosył abo was prosće wo tym na běžnym dźeržał, štož so pola WordPress.org a z našimi produktami stawa. Wužiwamy w prěnim rjedźe swój blog, zo bychmy tajke informacije zdźělili, tak zo móžemy tajke mejlki na minimum wobmjezować.

Jeli nam naprašowanje sćeleće (na přikład přez mejlku pomocy abo přez jedyn z našich komentarowych mechanizmow), wuměnjamy prawo, jo wozjewić, zo by so nam pomhało, waše naprašowanje wujasnić abo na njo wotmołwić, zo bychmy druhim wužiwarjam pomhali. WordPress.org wšě naprawy čini, kotrež su trěbne, zo by před njeawtorizowanym přistupom, wužiwanjom, změnu abo zničenjom potencielnje wosobinskich a wosobinskich informacijow škitał.

Wužiwanje wosobinskich informacijow

We will not use the information you provide when you register for an account, attend our events, receive newsletters, use certain other services, or participate in the WordPress open source project in any other way.

Njepředamy abo njepožčimy waše wosobinske informacije na třećich, chibazo mamy wašu dowolnosć abo smy po zakonje k tomu zawjazani.

Bychmy rady wam mejlki za marketingowe zaměry słali, kotrež móhli was hdys a hdy zajimować. Jeli sće tomu přihłosował, móžeće to pozdźišo wotwołać.

Maće kóždy čas prawo, nas wot toho wotdźeržeć, so z wami za marketingowe zaměry do zwiska stajić. Jeli hižo nochceće, zo was za marketingowe zaměry kontaktujemy, klikńće na wotkazowanski wotkaz deleka na mejlce.

Zakonske zakłady za předźěłowanje wosobinskich informacijow

Zepěramy so na jedne abo wjacore ze slědowacych předźěłowanskich wuměnjenjow:

 • naše legitimne zajimy na efektiwnym poskićenju informacijow a słužbach na was;
 • eksplicitna přezjednota, kotruž sće dał;
 • zakonske zawjazki.

Přistup na daty

Maće prawo kopiju informacijow požadać, kotrež wo was mamy. Jeli chceće kopiju někotrych abo wšěch wašich wosobinskich informacijow dóstać, slědujće prošu instrukcijam na kóncu tutoho wotrězka.

Wšě daty, kotrež je wobdźělnik na WordCamp podał, móže sej wobdźělnik přez Access Token URL wobhladać a změnić, kotryž so přez mejlku za wobkrućenje wuspěšneho kupjenja zastupjenki připósćele.

Wužiwarske konta WordPress.org da so ze slědowacymi krokami wobdźěłać:

 1. Wopytajće https://login.wordpress.org/, a zapodajće swoje wužiwarske mjeno a hesło.
 2. Budźeće so k https://profiles.wordpress.org/your_username dale sposrědkować.
 3. Klikńće na wotkaz „Wobdźěłać“ pódla swojeho wužiwarskeho mjena.

Jeli byšće rady přistup k swojim kontowym datam požadał, slědujće tutym krokam:

 1. Wopytajće https://wordpress.org/about/privacy/data-export-request/.
 2. Zapodajće swoju e-mejlowu adresu.
 3. Klikńće na „Deklaraciju akceptować a eksport požadać“

Kedźbu: Jeli maće konto WP.org, poručamy, zo so přizjewjeće, prjedy hač wotposćeleće, zo by so waše konto z naprašowanjom zwjazało.

Wobchowanje wosobinskich informacijow

Wobchowamy waše wosobinske informacije na našich systemach jenož tak dołho kaž dyrbimy, za wuspěch projekta wotewrjeneho žórła WordPress a programy, kotrež WordPress.org podpěruja. Wobchowamy kontaktne informacije (na přikład informacije rozesyłanskich lisćinow), doniž wužiwar njewotskaza abo požada, zo te informacije z našich systemow zhašamy. Jeli rozesyłansku lisćinu wotskazaće, móžemy wěste wobmjezowane informacije wo was wobchować, zo bychmy móhli wašej próstwje wotpowědować.

WordPress.org wosobinske daty z protokolow abo datowych sadźbow njezhaša, kotrež su trěbne za wobhospodarjenje, wuwiwanje abo archiwy projekta wotewrjeneho žórła WordPress.

WordPress.org daty wobdźělnikow na WordCamp 3 lěta wobchowa, zo by rosćenju zhromadźenstwa lěpje slědował a spěchował a potom njewažne daty zhašał, kotrež su so při registrowanju zběrali. Mjena a e-mejlowe adresy wobdźělnikow so na přeco wobchowaja, zo bychmy móhli dale na rozprawy zadźerženskeho kodeksa wotmołwić.

Na sydłach WordCamp.org so bankowe/financne daty, kotrež su so jako dźěl zarunanskeho naprašowanja zběrali, so 7 dnjow po markěrowanju naprašowanja jako zapłaćene z WordCamp.org zhašeja. Přičina za wobchowansku periodu 7 dnjow je, wobeńć, zo organizatorojo dyrbja swoje bankowe podaća znowa zapodać, jeli so přepokazanje njeporadźi abo jeli płaćenje je so mylnje jako „zapłaćene“ markěrowało. Zličbowanki a kwitowanki nastupajo wudawki WordCamp so na postajenje našich financnych poradźowarjow (financni pruwowarjo a knihiwjednicy) 7 lět po wotzamknjenju přepruwowanja knihow wobchowuja.

Hdyž so zhašenje požada abo je hewak někak trěbne, budźemy daty potrjechenych wosobow anonymizować a/abo jich informacije ze zjawnje přistupnych sydłow wotstronjeć, jeli zhašenje datow by wažne systemy skóncowało abo protokole abo datowe sadźby škodźiło, kotrež su trěbne za wobhospodarjenje, wuwiwanje abo archiwne datowe sadźby projekta wotewrjeneho žórła WordPress.

Jeli chceće wo zhašenje swojeho konta a datow, kotrež su z nim zwjazane, prosyć, přewjedźće slědowace kroki:

 1. Wopytajće https://wordpress.org/about/privacy/data-erasure-request/.
 2. Zapodajće swoju e-mejlowu adresu.
 3. Klikńće na „Deklaraciju akceptować a zhašenje konta na přeco požadać“.

Kedźbu: Jeli maće konto WP.org, poručamy, zo so přizjewjeće, prjedy hač wotposćeleće, zo by so waše konto z naprašowanjom zwjazało.

Prawa nastupajo waše informacije

Maće wěste prawa po zakonje datoweho škita nastupajo waše wosobinske informacije, kotrež wobchowujemy. Předewšěm maće prawo:

 • kopiju wašich wosobinskich informacijow požadać, kotrež wobchowujemy;
 • sej žadać, zo waše wosobinske informacije aktualizujemy, kotrež wobchowujemy abo njewotwisnje tajke wosobinske informacije korigujemy, kotrež maće za inkorektne abo njedospołne;
 • sej žadać, zo waše wosobinske informacije, kotrež wobchowujemy, z aktiwnych systemow zhašeć abo wašnje wobmjezować, na kotrež tajke wosobinske informacije wužiwamy (za informowanje wo zhašenju z archiwow hlejće wotrězk „Wobchowowanje wosobinskich informacijow“);
 • naše předźěłowanje wašich wosobinskich informacijow wotpokazać; a/abo
 • swoju přezjednosć z našim předźěłowanjom wašich wosobinskich informacijow cofnyć (tak daloko kaž so předźěłowanje přezjednosć wužaduje a přezjednosć je jenički dowoleny zakład za předźěłowanje).

Jeli chceće tute prawa wužiwać abo rozumić, hač tute prawa was nastupaja, slědujće instrukcijam na kóncu tutoho wuprajenja priwatnosće.

Wotkazy třećich

Naše websydło móže wotkazy na druhe websydła wobsahować, kotrež třećim słušeja, kotřiž pod našej kontrolu njejsu. Hdyž wotkazej slědujeće a websydłu třećeho poskićowarja informacije k dispoziciji stajeće, budźće sej wědomy, zo my za daty zamołwići njejsmy, kotrež so třećemu poskićowarjej k dispoziciji stajeja. Tute prawidła priwatnosće jenož za websydła płaća, kotrež su na spočatku tutoho dokumenta naspomnjene. Hdyž potajkim druhe websydła wopytujeće, samo hdyž na wotkaz kliknjeće, kotryž je wozjewjeny na WordPress org, wy měł jich prawidła priwatnosće čitać.

Zjate statistiki

WordPress.org móže statistiku wo zadźerženju wopytowarjow na swojich websydłach hromadźić. Na přikład móže WordPress.org wotkryć, kak husto wěsta wersija WordPress je so sćahnyła abo zdźělić, kotre tykače su na zakładźe přez api.wordpress.org zběranych datow najbóle woblubowane, websłužba, kotruž instalacije WordPress wužiwaja, zo bychu nowe wersije WordPress a tykače pytali. Ale WordPress.org žane druhe wosobinske informacije njewotkrywa hač te, kotrež su w tutych prawidłach wopisane.

Placki

Nimo toho so informacije wo tym, kak wy naše websydło wužiwaće, awtomatisce z pomocu „plackow“ hromadźa. Placki su tekstowe dataje, kotrež so na wašim ličaku składuja, zo bychu standardne internetne protokolowe informacije a informacije wo zadźerženju wopytowarjow hromadźili. Tute informacije so wužiwaja, zo bychu slědowali, kak wopytowarjo websydło wužiwaja a zo bychu statistiske rozprawy wo aktiwiće websydła zestajili.

Prošu čitajće naše plackowe prawidła za dalše informacije wo tym, za čož so placki na WordPress.org zběraja.

Změny prawidłow priwatnosće

Byrnjež by najwjace změnow snadne było, móže WordPress.org swoje prawidła priwatnosće hdys a hdys změnić, a to po jeničkim dobrozdaću. WordPress.org wopytowarjpw pozbudźa, tutu stronu husćišo za změnami na jeho prawidłach priwatnosće přepytować. Waše wospjetowane wužiwanje tutoho sydła po změnje w tutych prawidłach priwatnosće jako přihłosowanje k tajkej změnje płaći.

Kontakt

Prošu stajće so přez mejlku na dpo@wordpress.org z nami do zwiska, jeli maće prašenja wo našich prawidłach priwatnosće abo wo informacijach, kotrež smy wo was składowali.

Creative Commons License