Accessibility

Zhromadźenstwo WordPress a projekt wotewrjeneho žórła WordPress stej so zawjazałoj, tak inkluziwnej a přistupnej kaž móžno być. Chcemy, zo wužiwarjo, njedźiwajo na grat abo kmanosć, móža wobsah wozjewić a websydło abo nałoženje wudźeržeć, kotrež so z WordPress wuwiwa.

WordPress ma wotpohlad, administracisku desku WordPress a sobu dodate drasty kompatibelne z WCAG 2.0 AA činić, hdźež to je móžne.

Kóždy nowy a zaktualizowany kod we WordPress dyrbi tutym směrnicam po WordPress Accessibility Coding Standards (jendźelsce) wotpowědować. Někotre funkcije a funkcionalnosć we wuwiću móhli snano nic dospołnje wotpowědować, a znate problemy su we WordPress Trac “accessibility” focus (jendźelsce) nalistowane.

Mjeztym zo projekt WordPress njemóže garantować, zo wšě drasty standardej wotpowěduja, su so drasty, kotrež su přihódne za bjezbarjernosć wot teama za přepruwowanje drastow přepruwowali, zo by so zawěsćiło, zo tute drasty zakładne žadanja bjezbarjernosće spjelnja.

Team bjezbarjernosće

Team bjezbarjernosće WordPress staja ekspertizu bjezbarjernosće wo projekće k dispoziciji, zo by bjezbarjernosć jadra a resursow WordPress polěpšował.

Přiručka bjezbarjernosće dźěli najlěpše praktiki za webbjezbarjernosć, lisćinu nastrojow bjezbarjernosće, testowanje, kotrež přewjedźemy, zo bychmy WordPress, drasty a tykače polěpšili a nawod, kak možeće při bjezbarjernosću WordPress sobu činić.

Zo byšće problem bjezbarjernosće zdźělił, na kotryž sće we WordPress abo na WordPress.org storčił, čitajće prošu stronu přiručki bjezbarjernosće wo zdźělenju problemow bjezbarjernosće.

Wuprajenje ATAG

Směrnicy bjezbarjernosće awtoroweho nastroja wersija 2.0 abo ATAG (jendźelsce: Authoring Tool Accessibility Guidelines), su sadźba směrnicow, kotrež postajeja, kak ma so nastroj za wutworjenje webstronow wutworić, kotrež su přistupne, a kotryž pozbudźa, přistupny wobsah wutworić.

WordPress accessibility coding standards (jendźelsce za: Kodowanske standardy bjezbarjernosće WordPress) sej nowy abo zaktualizowany kod wužaduja, zo bychu standardam směrnicy bjezbarjernosće webwobsaha (jendźelsce: Web Content Accessibilty Guidelines, WCAG) wersija 2.0 na runinje AA wotpowědowali. Konformnosć ATAG je přidatny cil nimo konformnosće WCAG.

Nałoženje, kotrež je z ATAG 2.0 połnje konformne, smě nic jenož wot ludźi z brachami wužiwajomne być, ale měło wšěch wužiwarjow wukmanić a pozbudźić, přistupny wobsah wutworić a jim pomhać, zmylki bjezbarjernosće porjedźić, bjeztoho zo bychu přidatne nastroje abo přidatki trjebali.

Tuchwilu WordPress z ATAG 2.0 konformny njeje, ale lubi funkcijam sćěhować, kotrež su přistupne a kotrež wužiwarjam pomhaja, přistupny wobsah wutworić slědujo dołhodobnemu cilej konformnosće z ATAG.