Funkcije

WordPress wjace hač 43 % weba pohonja &mdash a ličba so kóždy dźeń powyšuje. Wšitko wot jednorych websydłow, blogow, kompleksnych portalow a předewzaćelskich websydłow a samo nałoženjow so z WordPress wutworja.

WordPress jednorosć za wužiwarjow a publikowarjow z kompleksnosću pod hawbu za wuwiwarjow kombinuje. To čini jón fleksibelny a najebać to lochko wužiwajomny. Slědowace je lisćina někotrych z funkcijow, kotrež WordPress jako standard sobu přinjese; ale su tysacy tykačow, kotrež funkcionalnosć WordPress rozšěrjeja, tak zo woprawdźita funkcionalnos je nimale njewobmjezowana. Móžeće tež wšitko z kodom WordPress činić, štož chceće jón rozšěrić abo na kóžde wašnje změnić abo jón bjez licencnych popłatkow za komercielne projekty wužiwać. To je rjane na swobodnej softwarje, zo je nic jenož darmotna, ale zo maće tež połnu kontrolu nad njej.

Tu su někotre funkcije, wo kotrychž myslimy, zo budźeće je lubować.

 • Jednorosć
  Jednorosć wam zmóžnja, spěšnje online hić a publikować. Ničo njeměło wozjewjenju wašeho sydła a wašeho wobsaha zadźěwać. WordPress je so wuwił, zo by to zmóžnił.
 • Fleksibelnosć
  Z WordPress móžeće kóždy typ websydła wutworić, kotryž chceće: wosobinski blog abo websydło, fotoblog, wobchodniske websydło, profesionelne portfolio, knježerstwowe websydło, magacin abo websydło powěsćow, zhromadźenstwo online, samo syć websydłow. Móžeće swoje websydło z drastami porjeńšić, a jo z tykačemi rozšěrić. Móžeće samo swójske nałoženje wutworić.
 • Z lochkosću wozjewić
  Jeli hdy sće dokument wutworił, sće hižo eksperta we wutworjenju wobsaha z WordPress. Móžeće přinoški a strony wutworić, je lochko formatować, medije zasadźić a z kliknjenjom na tłóčatko je waš wobsah wozjewjeny a we webje.
 • Wozjewjenske nastroje
  WordPress wam wosnadnja, swój wobsah rjadować. Wutworće naćiski, planujće wozjewjenje a dźiwajće na swoje přinoškowe wersije. Čińće swój wobsah zjawny abo priwatny, a zawěsćće přinoški a strony z hesłom.
 • Rjadowanje wužiwarjow
  Nic kóždy samsny přistup na waše websydło trjeba. Administratorojo rjaduja sydło, editorojo dźěłaja z wobsahom, awtorojo a sobuskutkowarjo pisaja wobsah a abonenća maja profil, kotryž móža rjadować. Přez to maće wšelakich sobuskutkowarjow za waše websydło a druzy móža prosće dźěl zhromadźenstwa być.
 • Medijowe rjadowanje
  Wobraz wjace hač tysac słowow praji, praji se, tohodla je za was wažnje, zo móžeće wobrazy a medije spěšnje a lochko do WordPress nahrać. Ćehńće swój medij do nahrawanskeho nastroja, zo byšće jón swojemu websydłu přidał. Přidajće alternatiwny tekst a popisy, a zasadźće wobrazy a galerije do swojeho wobsaha. Smy samo někotre nastroje za wobrazowe wobdźěłowanje přidali, na kotrymž móžeće swoje wjeselo měć.
 • Dospołne dodźerženje standardow
  Kóždy kusk koda spłodźeneho wot WordPress połnje standardam wotpowěduje, kotrež su so wot W3C postajili. To rěka, za waše websydło w modernym wobhladowaku funguje, mjeztym so doprědkakompatibelnosć z wobhladowakom přichodneje generacije wobchowuje. Waše websydło je rjana wěc, nětko a w přichodźe.
 • Jednory drastowy system
  WordPress tři standardne drasty sobu přinjese, ale jeli za was ničo njejsu, je drastowy zapis z tysacami drastow za was, zo byšće rjane websydło wutworił. Žana z nich waš słód njeje? Nahrajće swójsku drastu z kliknjenjom na tłóčatko. Traje jenož mało sekundow, zo by waše websydło kompletnje wobnowiło.
 • Z tykačemi rozšěrić
  WordPress wjele funkcijow za kóždeho wužiwarja sobu přinjese. Za kóždu funkciju, kotraž w jadrje WordPress njeje, je tykačowy zapis z tysacami tykačow. Přidajće kompleksne galerije, funkcije za socialne syće, forumy, asistenty socialnych medijow, škit před spamom, protyki, wodźenske elementy za optimowanje pytawow a formulary.
 • Zatwarjene komentary
  Waš blog je waša domizna, a komentary stajeja rum za wašich přećelow a slědowarjow k dispoziciji, so do wašeho wobsaha pušćić. Komentarowe nastroje WordPress dadźa wam wšitko, štož za diskusijny forum trjebaće, a zo byšće tutu diskusiju moderěrował.
 • Za pytawy optiměrowany
  WordPress je wot doma za pytawy optimowany. Za podrobniše wodźenje pytawow, je wjele tykačow za optimowanje pytawow, kotrež to za was přewozmu.
 • Wužiwajće WordPress w swojej rěči
  WordPress je we wjace hač 70 rěčach k dispoziciji. Jeli chceće WordPress radšo w druhej rěči hač w jendźelšćinje wužiwać, abo wosoba, za kotruž websydło wuwiwaće, chce to, da so to lochko zwoprawdźić.
 • Lochka instalacija a aktualizacije
  WordPress da so přeco lochko instalować a aktualizować. Wjele poskićowarjow za webhosting skići jednokliknjenske instalowanske programy WordPress, kotrež wam zmóžnjeja, WordPress instalować, a to z jenož jednym kliknjenjom! Abo, jeli rady FTP-program wužiwaće, móžeće datowu banku wutworić, WordPress z pomocu FTP nahrać a instalowanski program wuwjesć.
 • Import
  Wužiwaće blogowu abo sydłowu softwaru, z kotrejž zbožowny njejsće? Wužiwaće blog z hostingowej słužbu, kotraž je před kóncom? WordPress importowanske nastroje za Blogger, Livejournal, Movable Type, TypePad, Tumblr a WordPress sobu přinjese. Jeli sće hotowy, přećah přewjesć, smy to za was wosnadnili.
 • Swójske daty
  Słužby za hosting přichadźeja a wotchadźeja. Jeli hdy sće słužbu wužił, kotraž je zhubjena, wěsće, kak trawmatiske to móže być. Jeli hdy sće wabjenje na swojim websydle widźał, sće najskerje chětro rozmjerzany był. Hdyž WordPress wužiwaće, to rěka, zo nichtó přistup na waš wobsah nima. Wobsedźće swoje daty, wšě z nich – waše websydło, waš wobsah, waše daty.
 • Swoboda
  WordPress licency GPL podleži, kotraž je so wutworiła, zo by waše swobody škitała. Móžeće na kóžde wašnje wužiwać: instalujće jón, wužiwajće jón, změńće jón, rozdźělće jón. Na softwarowej swobodźe je załožba WordPress natwariła.
 • Zhromadźenstwo
  Jako najbóle woblubowany CMS wotewrjeneho žórła we webje, ma WordPress žiwe a podpěrowace zhromadźenstwo. Stajće prašenje w formumach pomocy a dóstańće pomoc wot dobrowólnika, wobdźělće so na WordCamp abo zetkanju, zo byšće wjace wo WordPress zhonił, čitajće blogi, přinoški a nawody wo WordPress. Zhromadźenstwo je wutroba WordPress, wono čini jón k tomu, štož dźensa je.
 • Přinošować
  Tež wy móžeće WordPress być! Pomhajće WordPress wuwiwać, wotmołwće na prašenja w forumach pomocy, pisajće dokumentaciju, přełožujće WordPress do swojeje rěče, rěčće na WordCamp, pisajće wo WordPress w swojim blogu. Štožkuli swoja kmanosć je, bychmy was rady měli!

Wuwiwarske funkcije

Za wuwiwarjow smy wjele spodobnosćow pod hawbje zapakowali, kotrež móžeće wužiwać, zo byšće WordPress na kóždežkuli wašnje rozšěrić, kotrež so wam spodoba.

 • Tykačowy system
  API WordPress wam zmóžnjeja, tykače wutworić, zo bychu WordPress rozšěrili. Rozšěrjomnosć WordPress je w tysacach hokow k wašej dispoziciji. Hdyž sće swój tykač wutworił, mamy samo repozitorij tykačow za was, hdźež móžeće jón hostować.
 • Drastowy system
  Wutworće drasty WordPress za klientow, druhich wužiwarjow WordPress abo za samoho. WordPress rozšěrjomnosć za wutworjenje drastow tak jednoru abo kompleksnu kaž chceće k dispoziciji. Jeli chceće swoju drastu zadarmo wotedać, móžeće ju w repozitoriju drastow k dispoziciji stajić.
 • Nałoženski framework
  Jeli chceće nałoženje wuwiwać, móže WordPress tež při tym pomhać. WordPress staja pod hawbu wjele funkcijow k dispoziciji, kotrež waše nałoženje trjeba: přełožki, wužiwarske rjadowanje, HTTP-naprašowanja, datowe banki, URL-routing a wjele, wjele wjace. Móžeće tež naš REST API wužiwać, zo byšće z nim interagěrował.
 • Swójske wobsahowe typy
  WordPress standardne wobsahowe typy sobu přinjese, ale za wjace fleksibelnosće móžeće por linkow koda přidać, zo byšće swójske přinoškowe typy, taksonomije a metadaty wutworił. Wužiwajće WordPress na kóždežkuli wašnje.