Etiketa

W projekće wotewrjeneho žórła WordPress rozumimy, zo naš najwjetši kapital je zhromadźenstwo, kotrež spěchujemy. Projekt, jako cyłk, tutym zakładnym filozofiskim principam z The Cathedral and The Bazaar (jendźelsce) slěduje.

  • Přinoški k projektej wotewrjeneho žórła WordPress su z wužitkom zhromadźenstwa WordPress jako cyłk, nic wěstych předewzaćow abo jednotliwcow. Wšě akcije wuwjedźene wot sobuskutkowarja měli so w najlěpšim zajimje zhromadźenstwa stać.
  • Wobdźělenje na projekće wotewrjeneho žórła WordPress je za wšěch wotewrjene, kotřiž chcedźa so přidružić, njedźiwajo na kmanosć, nazhonjenje, financielny status abo druhe kriterije.
  • Projekt wotewrjeneho žórła WordPress je zhromadźenstwo dobrowólnikow. Samo w padach, hdźež so sobuskutkowarjo přez předewzaća sponsoruja, so tutón čas k wužitkej cyłeho zhromadźenstwa wotewrjeneho žórła wěnuje.
  • Kóždy čłon zhromadźenstwa móže projektej swój čas wěnować a k njemu w někajkej formje přinošować, na přikład design, kod, dokumentacija, wuwiwanje zhromadźenstwa atd. Za dalše informacije čitajće na make.wordpress.org.
  • Zhromadźenstwo wotewrjeneho žórła WordPress so wo wšelakorosć stara. Prócujemy so wo wudźerženje wabjaceje wokoliny, hdźež kóždy móže so zapřijaty čuć a komunikacija je bjez diskriminacije, šćuwanja k namocy, spěchowanja hidy a wotpokazowaceho zadźerženja.

Tuchwilu so projektodaloki zadźerženski kodeks wutworja, zo bychmy móhli wěstotu našich sobuskutkowarjow zawěsćić.

Zetkanja so w kanalu Slack #community-team přewjedu, a protokole so w blogu Make Community wozjewjeja.