Gutenberg

Wopisanje

„Gutenberg“ je kodowe mjeno za cyłu nowu paradigmu we wuwiwanju a wozjewjenju sydłow WordPress, kotryž chce cyłe wozjewjenske dožiwjenje rewolucionować, kaž je Gutenberg z ćišćanym słowom činješe. Tuchwilu je projekt w prěnjej fazy štyrifazoweho procesa, kotryž kóždy dźěl WordPress nastupa — wobdźěłowanje, přiměrjenje, zhromadne dźěło a wjacerěčnosć — a koncentruje so na nowe wobdźěłowanske dožiwjenje, na blokowy editor.

Blokowy editor modularny přistup k stronam a přinoškam zawjeduje: Kóždy wobsahowy dźěl w editorje, wot wotstawka do wobrazoweje galerije hač k hłowemu nadpismu, je swójski blok. A runje tak kaž fiziske bloki, dadźa so bloki WordPress přidać, rjadować a přerjadować, zo bychu wužiwarjam WordPress zmóžnili, strony z wjele medijemi na wizuelnje intuitiwne wašnje wutworić — a to bjez prowizoriskich rozrisanjow kaž krótke kody abo swójski HTML.

Blokowy editor je so w decembru 2018 k dispoziciji stajił, a dźěłamy hišće ćežko na polěpšenju dožiwjenja. Za to wutworjemy dalše a lěpše bloki a kładźemy zakład za přichodne tři dźěłowe fazy. Tykač Gutenberg wam najnowšu wersiju blokoweho editora skići, zo byšće móhł najnowše funkcije testować, započńće z blokami hrać, a snano inspirowany swójski wutworić.

Wotkryjće wjace

  • Wužiwarska dokumentacija: Hlejće dokumentaciju editora WordPress za podrobne dokumenty wo wužiwanju editora jako awtora, kotryž přinoški a strony wutworja.

  • Wuwiwarska dokumentacija: Rozšěrjenje a přiměrjenje stej žro platformy WordPress, hlejće wuwiwarsku dokumentaciju za wobšěrne nawody, dokumentaciju a API-referencu wo tym, kak móžeće editor rozšěrić

  • Sobuskutkowarjo: Gutenberg je projekt wotewrjeneho žórła a wita wšěch sobuskutkowarjow wot koda do designa, wot dokumentacije do wupruwowanja. Hlejće přiručku sobuskutkowarjow za wšě podrobnosće wo tym, kak móžeće pomhać.

Wuwiwanske srjedźišćo za projekt Gutenberg je na Github pod: https://github.com/wordpress/gutenberg

Diskusija za projekt je na blog Make a na kanalu #core-editor w Slack, registrowanske informacije.

Bloki

Tutón tykač 13 blokow skići.

core/social-link-
Gutenberg
core/block
Gutenberg
core/calendar
Gutenberg
core/tag-cloud
Gutenberg
core/post-comments
Gutenberg
core/rss
Gutenberg
core/legacy-widget
Gutenberg
core/categories
Gutenberg
core/latest-comments
Gutenberg
core/archives
Gutenberg
core/navigation
Gutenberg
core/search
Gutenberg
core/template-part
Gutenberg

HSP

Kak móžu swoje komentary zdźělić abo kak móžu pomoc při zmylku?

Bychmy so wo wašich zmylkowych rozprawach, funkcijowych namjetach a druhich informacijach wjeselili! Wopytajće stronu problemow GitHub, zo byšće eksistowace zmylkowe rozprawy pytał abo nowu rozprawu wutworił. Mjeztym zo pospytujemy wozjewjene zmylkowe rozprawy přehladować, kotrež su so tu w tykačowym forumje zdźělili, dóstanjeće spěšnišu wotmołwu (a wobchadźeće duplikaty), hdyž wšitko je centralizowane w repozitoriju GitHub.

Što jako přichodne za projekt přińdźe?

Štyri fazy projekta su wobdźěłowanje, přiměrjenje, zhromadne dźěło a wjacerěčnosć. Móžeće wjace wo projekće a fazach wot Matta w jeho rozmołwach Staw swěta za 2019 a 2018 zhonić. Nimo toho móžeće aktualizacijam w blogu Make WordPress Core slědować.

Hdźe móžu wjace wo Gutenberg čitać?

Pohódnoćenja

27. měrca 2020
I love Gutenberg's potential. It might still need some polishing here and there but it is ready for production. If you are a developer it can give you unprecedented freedom. From my experience, content editors who come to contact with WordPress for the first time have no problem adjusting either. I've been using it exclusively for the past year, with ACF blocks or not, and there is no turning back.
25. měrca 2020
It's by far the most frustrating tool I ever used in 5 years of web development. Lots of bug that's seems to be there since the beginning but are not being fixed, lake of examples in the documentation, un-explicit error message and more.. I lost a lot of time creating customs block for my client. Please, please, improve what is frequently asked online about your pluggin. The idea is brilliant and wonderful for the end user but gosh it's such a pain for developpers!
24. měrca 2020
The worst thing that happened to WordPress in the last couple of years. A two-star rating has been held for several years, maybe this is a signal that the plugin is at least raw? «Classic Editor» - Active installations: 5+ million - speaks for itself.
22. měrca 2020
Gutenberg is awful and I use Classic Editor plugin to replace it.
22. měrca 2020
This new editor is totally awful. Please accept this. WordPress is free doesn't mean you make anything horrible or trying to look tech geek and introduce a new thing. I myself aprogrammer but new editor is just the authors tried to look smart but actually made it awful.
Čitajće 3.062 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Gutenberg“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Gutenberg“ je so do 47 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Gutenberg“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

Zo byšće protokol změnow za Gutenberg 7.8.1 čitał, nawigujće prošu k wersijowej stronje.