Gutenberg

Wopisanje

„Gutenberg“ je kodowe mjeno za cyłu nowu paradigmu we wuwiwanju a wozjewjenju sydłow WordPress, kotryž chce cyłe wozjewjenske dožiwjenje rewolucionować, kaž je Gutenberg z ćišćanym słowom činješe. Tuchwilu je projekt w prěnjej fazy štyrifazoweho procesa, kotryž kóždy dźěl WordPress nastupa — wobdźěłowanje, přiměrjenje, zhromadne dźěło a wjacerěčnosć — a koncentruje so na nowe wobdźěłowanske dožiwjenje, na blokowy editor.

Blokowy editor modularny přistup k stronam a přinoškam zawjeduje: Kóždy wobsahowy dźěl w editorje, wot wotstawka do wobrazoweje galerije hač k hłowemu nadpismu, je swójski blok. A runje tak kaž fiziske bloki, dadźa so bloki WordPress přidać, rjadować a přerjadować, zo bychu wužiwarjam WordPress zmóžnili, strony z wjele medijemi na wizuelnje intuitiwne wašnje wutworić — a to bjez prowizoriskich rozrisanjow kaž krótke kody abo swójski HTML.

Blokowy editor je so w decembru 2018 k dispoziciji stajił, a dźěłamy hišće ćežko na polěpšenju dožiwjenja. Za to wutworjemy dalše a lěpše bloki a kładźemy zakład za přichodne tři dźěłowe fazy. Tykač Gutenberg wam najnowšu wersiju blokoweho editora skići, zo byšće móhł najnowše funkcije testować, započńće z blokami hrać, a snano inspirowany swójski wutworić.

Wotkryjće wjace

  • Wužiwarska dokumentacija: Hlejće dokumentaciju editora WordPress za podrobne dokumenty wo wužiwanju editora jako awtora, kotryž přinoški a strony wutworja.

  • Wuwiwarska dokumentacija: Rozšěrjenje a přiměrjenje stej žro platformy WordPress, hlejće wuwiwarsku dokumentaciju za wobšěrne nawody, dokumentaciju a API-referencu wo tym, kak móžeće editor rozšěrić

  • Sobuskutkowarjo: Gutenberg je projekt wotewrjeneho žórła a wita wšěch sobuskutkowarjow wot koda do designa, wot dokumentacije do wupruwowanja. Hlejće přiručku sobuskutkowarjow za wšě podrobnosće wo tym, kak móžeće pomhać.

Wuwiwanske srjedźišćo za projekt Gutenberg je na Github pod: https://github.com/wordpress/gutenberg

Diskusija za projekt je na blog Make a na kanalu #core-editor w Slack, registrowanske informacije.

HSP

Kak móžu swoje komentary zdźělić abo kak móžu pomoc při zmylku dóstać?

Bychmy so wo wašich zmylkowych rozprawach, funkcijowych namjetach a druhich informacijach wjeselili! Wopytajće stronu problemow GitHub, zo byšće eksistowace zmylkowe rozprawy pytał abo nowu rozprawu wutworił. Mjeztym zo pospytujemy wozjewjene zmylkowe rozprawy přehladować, kotrež su so tu w tykačowym forumje zdźělili, dóstanjeće spěšnišu wotmołwu (a wobchadźeće duplikaty), hdyž wšitko je centralizowane w repozitoriju GitHub.

Što jako přichodne za projekt přińdźe?

Štyri fazy projekta su wobdźěłowanje, přiměrjenje, zhromadne dźěło a wjacerěčnosć. Móžeće wjace wo projekće a fazach wot Matta w jeho rozmołwach Staw swěta za 2019 a 2018 zhonić. Nimo toho móžeće aktualizacijam w blogu Make WordPress Core slědować.

Hdźe móžu wjace wo Gutenberg čitać?

Hdźe móžu widźeć, kotre wersije tykača Gutenberg su we wozjewjenju WordPress wobsahowane?

W dokumenće wo wersijach WordPress namakaće tabelu, kotrež pokazuje, kotra wersija tykača Gutenberg je w kóždym wozjewjenju WordPress wobsahowana.

Pohódnoćenja

24. septembra 2021
The Gutenberg 11.5 took a perfectly good working site and crashed it after the update. It was missing several files essential to make the plugin work in the PHP error log. I found out about the plugin crashing my site days later. Use at your own peril.
17. septembra 2021
Desde que se lanzo en la versión 5.0 en 2018 a evolucionado mucho, y no tiene nada que ver con esa primera versión. Yo doy formación y los alumnos lo entienden y lo usan de una forma más intuitiva que antes.
16. septembra 2021
I just don't get it. I know block editors are the thing, WP Bakery/Visual Composer is one, and I generally like it. But I can choose to use it or not, or I can just use an empty post and move quickly between Code and Visual views. On my websites, I use the Classic Editor plugin to make my life a bit more familiar. But I had to take a look at my father's website which does not have the Classic installed and therefore forced into using the Gutenberg editor. After struggling with it for a while, wondering why the base HTML was so damn messy, trying to find code view (which I had to LOOK UP ON THE INTERNET how to find), trying to sort why this interface was so ugly and user-unfriendly, I finally had to look up why his site posts/pages basically sucked and ran into that it was basically using Gutenberg. My gods, I am so glad I am using the classic. This is a horrible interface. Make this a choice (natively, not that we have to install a plugin to make our editing actually function in a non-crazy making fashion). I'd give this negative stars if I could.
Čitajće 3.438 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Gutenberg“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Gutenberg“ je so do 51 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Gutenberg“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

To read the changelog for Gutenberg 11.5.1, please navigate to the release page.