Gutenberg

Wopisanje

„Gutenberg“ je kodowe mjeno za cyłu nowu paradigmu we wuwiwanju a wozjewjenju sydłow WordPress, kotryž chce cyłe wozjewjenske dožiwjenje rewolucionować, kaž je Gutenberg z ćišćanym słowom činješe. Tuchwilu je projekt w prěnjej fazy štyrifazoweho procesa, kotryž kóždy dźěl WordPress nastupa — wobdźěłowanje, přiměrjenje, zhromadne dźěło a wjacerěčnosć — a koncentruje so na nowe wobdźěłowanske dožiwjenje, na blokowy editor.

Blokowy editor modularny přistup k stronam a přinoškam zawjeduje: Kóždy wobsahowy dźěl w editorje, wot wotstawka do wobrazoweje galerije hač k hłowemu nadpismu, je swójski blok. A runje tak kaž fiziske bloki, dadźa so bloki WordPress přidać, rjadować a přerjadować, zo bychu wužiwarjam WordPress zmóžnili, strony z wjele medijemi na wizuelnje intuitiwne wašnje wutworić — a to bjez prowizoriskich rozrisanjow kaž krótke kody abo swójski HTML.

Blokowy editor je so w decembru 2018 k dispoziciji stajił, a dźěłamy hišće ćežko na polěpšenju dožiwjenja. Za to wutworjemy dalše a lěpše bloki a kładźemy zakład za přichodne tři dźěłowe fazy. Tykač Gutenberg wam najnowšu wersiju blokoweho editora skići, zo byšće móhł najnowše funkcije testować, započńće z blokami hrać, a snano inspirowany swójski wutworić.

Wotkryjće wjace

  • Wužiwarska dokumentacija: Hlejće dokumentaciju editora WordPress za podrobne dokumenty wo wužiwanju editora jako awtora, kotryž přinoški a strony wutworja.

  • Wuwiwarska dokumentacija: Rozšěrjenje a přiměrjenje stej žro platformy WordPress, hlejće wuwiwarsku dokumentaciju za wobšěrne nawody, dokumentaciju a API-referencu wo tym, kak móžeće editor rozšěrić

  • Sobuskutkowarjo: Gutenberg je projekt wotewrjeneho žórła a wita wšěch sobuskutkowarjow wot koda do designa, wot dokumentacije do wupruwowanja. Hlejće přiručku sobuskutkowarjow za wšě podrobnosće wo tym, kak móžeće pomhać.

Wuwiwanske srjedźišćo za projekt Gutenberg je na Github pod: https://github.com/wordpress/gutenberg

Diskusija za projekt je na blog Make a na kanalu #core-editor w Slack, registrowanske informacije.

HSP

Kak móžu swoje komentary zdźělić abo kak móžu pomoc při zmylku dóstać?

Bychmy so wo wašich zmylkowych rozprawach, funkcijowych namjetach a druhich informacijach wjeselili! Wopytajće stronu problemow GitHub, zo byšće eksistowace zmylkowe rozprawy pytał abo nowu rozprawu wutworił. Mjeztym zo pospytujemy wozjewjene zmylkowe rozprawy přehladować, kotrež su so tu w tykačowym forumje zdźělili, dóstanjeće spěšnišu wotmołwu (a wobchadźeće duplikaty), hdyž wšitko je centralizowane w repozitoriju GitHub.

Što jako přichodne za projekt přińdźe?

Štyri fazy projekta su wobdźěłowanje, přiměrjenje, zhromadne dźěło a wjacerěčnosć. Móžeće wjace wo projekće a fazach wot Matta w jeho rozmołwach Staw swěta za 2019 a 2018 zhonić. Nimo toho móžeće aktualizacijam w blogu Make WordPress Core slědować.

Hdźe móžu wjace wo Gutenberg čitać?

Hdźe móžu widźeć, kotre wersije tykača Gutenberg su we wozjewjenju WordPress wobsahowane?

W dokumenće wo wersijach WordPress namakaće tabelu, kotrež pokazuje, kotra wersija tykača Gutenberg je w kóždym wozjewjenju WordPress wobsahowana.

Pohódnoćenja

18. junija 2021
I am returning to WP after a few years' absence and I had heard about the Gutenberg editor and some of the complaints but I had brushed them off as such comments accompany any change. So I dedicated some time to learning the editor and within a few hours I was completely underwhelmed. The fact that WordPress seems to want to force everyone into this monstrosity will likely be its undoing. I grant that some change in the editor was necessary as web technology advances. However, the reason WP has been so successful is that anyone from a novice to a webmaster could produce a site to their liking with minimal effort. I had relatives with little technical background who wanted to "blog" and I pointed them to WP and they were up and blogging in no time. Those days, I am afraid, are over. The fact that they shoved this down everyone's throat is an indication of an inferior product. I expect this heavy handed conduct from Microsoft or Google - not WP. This thing is more dysfunctional than Windows 8 (not as bad as MS Bob but the latter at least made you laugh at the absurdity of it all - this just makes you cry). Thankfully there are plugins available to turn off this piece of crap. The worst thing is that I can easily see WP dying because of this user-undfriendly interface. Blogging is already on the ropes due to social media. WP seems hell bent on putting the final nails in the coffin.
15. junija 2021
Although Gutenberg came out very green, it is an excellent editor, which has been a revolution in WordPress. Having this plugin allows you to have the latest updates week by week, and enjoy what will take months to arrive in the next WordPress update.
12. junija 2021
I was using the default WordPress editor without knowing it was Gutenberg, and then I went to try website builders and I couldn't adapt, then I went back to Gutenberg.
Čitajće 3.364 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Gutenberg“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Gutenberg“ je so do 51 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Gutenberg“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

To read the changelog for Gutenberg 10.8.2, please navigate to the release page.