Gutenberg

Wopisanje

„Gutenberg“ je kodowe mjeno za cyłu nowu paradigmu we wuwiwanju a wozjewjenju sydłow WordPress, kotryž chce cyłe wozjewjenske dožiwjenje rewolucionować, kaž je Gutenberg z ćišćanym słowom činješe. Tuchwilu je projekt w prěnjej fazy štyrifazoweho procesa, kotryž kóždy dźěl WordPress nastupa — wobdźěłowanje, přiměrjenje, zhromadne dźěło a wjacerěčnosć — a koncentruje so na nowe wobdźěłowanske dožiwjenje, na blokowy editor.

Blokowy editor modularny přistup k stronam a přinoškam zawjeduje: Kóždy wobsahowy dźěl w editorje, wot wotstawka do wobrazoweje galerije hač k hłowemu nadpismu, je swójski blok. A runje tak kaž fiziske bloki, dadźa so bloki WordPress přidać, rjadować a přerjadować, zo bychu wužiwarjam WordPress zmóžnili, strony z wjele medijemi na wizuelnje intuitiwne wašnje wutworić — a to bjez prowizoriskich rozrisanjow kaž krótke kody abo swójski HTML.

Blokowy editor je so w decembru 2018 k dispoziciji stajił, a dźěłamy hišće ćežko na polěpšenju dožiwjenja. Za to wutworjemy dalše a lěpše bloki a kładźemy zakład za přichodne tři dźěłowe fazy. Tykač Gutenberg wam najnowšu wersiju blokoweho editora skići, zo byšće móhł najnowše funkcije testować, započńće z blokami hrać, a snano inspirowany swójski wutworić.

Wotkryjće wjace

  • Wužiwarska dokumentacija: Hlejće dokumentaciju editora WordPress za podrobne dokumenty wo wužiwanju editora jako awtora, kotryž přinoški a strony wutworja.

  • Wuwiwarska dokumentacija: Rozšěrjenje a přiměrjenje stej žro platformy WordPress, hlejće wuwiwarsku dokumentaciju za wobšěrne nawody, dokumentaciju a API-referencu wo tym, kak móžeće editor rozšěrić

  • Sobuskutkowarjo: Gutenberg je projekt wotewrjeneho žórła a wita wšěch sobuskutkowarjow wot koda do designa, wot dokumentacije do wupruwowanja. Hlejće přiručku sobuskutkowarjow za wšě podrobnosće wo tym, kak móžeće pomhać.

Wuwiwanske srjedźišćo za projekt Gutenberg je na Github pod: https://github.com/wordpress/gutenberg

Diskusija za projekt je na blog Make a na kanalu #core-editor w Slack, registrowanske informacije.

Bloki

Tutón tykač 2 blokaj skići.

core/social-link-
Gutenberg
core/site-logo
Gutenberg

HSP

Kak móžu swoje komentary zdźělić abo kak móžu pomoc při zmylku?

Bychmy so wo wašich zmylkowych rozprawach, funkcijowych namjetach a druhich informacijach wjeselili! Wopytajće stronu problemow GitHub, zo byšće eksistowace zmylkowe rozprawy pytał abo nowu rozprawu wutworił. Mjeztym zo pospytujemy wozjewjene zmylkowe rozprawy přehladować, kotrež su so tu w tykačowym forumje zdźělili, dóstanjeće spěšnišu wotmołwu (a wobchadźeće duplikaty), hdyž wšitko je centralizowane w repozitoriju GitHub.

Što jako přichodne za projekt přińdźe?

Štyri fazy projekta su wobdźěłowanje, přiměrjenje, zhromadne dźěło a wjacerěčnosć. Móžeće wjace wo projekće a fazach wot Matta w jeho rozmołwach Staw swěta za 2019 a 2018 zhonić. Nimo toho móžeće aktualizacijam w blogu Make WordPress Core slědować.

Hdźe móžu wjace wo Gutenberg čitać?

Where can I see which Gutenberg plugin versions are included in each WordPress release?

View the Versions in WordPress document to get a table showing which Gutenberg plugin version is included in each WordPress release.

Pohódnoćenja

3. awgusta 2020
As a WordPress developer, this addresses the number one question I get from clients: "In [insert other wysiwyg editor here] I can drag and drop and immediately see what my site will look like, why can't I do that in WordPress?" I'm delighted that I can now provide my clients with a richer, fuller, more powerful editing experience, while having control over how the final markup is rendered.
31. julija 2020
Just leaving a contribution for the community. Gutenberg may be the worse WordPress choice. - Useless for page customization - Hard to learn and difficult to use - Bad layout (everything seems to be hidden) - Difficult to get back to main WordPress menu - Horrible backend design We recommend to review the whole work, step back or work on something similar as WP Bakery or Elementor Editors.
28. julija 2020
I can't believe WordPress adopted this as the default content editor.
28. julija 2020
It's not acceptable to anyone who uses CSS to format content, that at a minimum there is no option to adjust margins and padding, as well as most other CSS rules. I was not able to override Gutenberg with my own CSS - even with !important. The Disable Gutenberg plugin is recommended until more than the most basic configuration options are given to the user.
28. julija 2020
Are the quirks/issues with Gutenberg? Yes. Are there major improvements needed? Of course. But at the same time this project is moving WordPress into the future and the rapid progression of the platform is very encouraging. Can't wait for full-site editing!
Čitajće 3.155 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Gutenberg“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Gutenberg“ je so do 47 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Gutenberg“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

To read the changelog for Gutenberg 8.7.0, please navigate to the release page.