Wuwiwarske informacije

Maće wulkotny nowy tykač a nadźijeće so, zo móžeće jón wozjewić. Tu sće na prawym městnje. Prošće nas prosće, zo bychmy jón za was wozjewili.

 • Wostańce wo ličbje sćehnjenjow na běžnym.
 • Dowolće ludźom, komentary wo wašim tykaču zawostajić.
 • Dajće swojemu tykačej pohódnoćić a ze wšěmi druhimi wulkotnymi tykačemi WordPress přirunać.
 • Dajće swojemu tykačej wjace znatosće w centralnym repozitoriju.

Su někotre wobmjezowanja

 • Waš tykač dyrbi z licencu GNU General Public License v2 abo pozdnišej wersiju kompatibelny być. Přiradźamy wuraznje, zo samsnu kaž WordPress wužiwaće – „GPLv2 abo nowšu.“
 • Tykač njesmě ničo njezakonski činić abo moralisce njepřistojny być (wěmy, zo to je subjektiwne).
 • Dyrbiće poprawom repozitorij Subversion wužiwać, kotryž wam k dispozicij stajamy, zo byšće swój tykač na tutym sydle wozjewić. Zapis tykačow WordPress je hospodowace sydło, nic nalistowanske sydło.
 • Tykač njesmě eksterne wotkazy na zjawnym sydle (kaž wotkaz „soěchowany wot“) zasadźić, bjeztoho zo by wo dowolnośc wužiwarja prosył.
 • Waš tykač dyrbi so našeje lisćiny podrobnych směrnicow dźeržeć, po kotrychž njesměće spamowar być a systemy znjewužiwać.

Zapodaće je lochke

 1. Registrujće so za konto na WordPress.org.
 2. Zapodajće swój tykač za přepruwowanje.
 3. Po tym zo je so waš tykač manuelne přepruwował, so schwali abo dóstanjeće mejlku a prašeja so was, dalše informacije a/abo porjedźenja k dispoziciji stajić.
 4. Hdyž tykač je schwaleny, dóstanjeće přistup k repozitorijej Subversion, hźež móžeće swój tykač składować.
 5. Krótko, po tym zo sće swój tykač (a dataju readme!) do toho repozitorija nahrał, pokaza so awtomatisce we wobhladowaku tykačow.
 6. Čitajće HSP za dalše informacije.

Dataje Readme

Zo byšće swój zapisk we wobhladowaku tykačow tak wužitny kaž móžno činił, měł kóždy tykač dataju readme z mjenom readme.txt měć, kotraž standardej za dataje readme tykačow WordPress wotpowěduje. Móžeće swoju dataju readme přez validator readme přepruwować dać.