Classic Editor

Wopisanje

Classic Editor je oficielny tykač wudźeržany wot teama WordPress, kotryž prjedawši („klasiski“) editor WordPress a wobrazowku „Přinošk wobdźěłać“ wobnowja. Zmóžnja wužiwanje tykačow, kotrež tu wobrazowku rozšěrjeja, přidawa metakašćiki stareho stila abo tykače, kotrež hewak někak wot prjedawšeho editora wotwisuja.

Classic Editor je oficielny tykač WordPress a podpěruje a wudźeržuje so dospołnje znajmjeńša do 2022 abo tak dołho kaž trjeba.

Krótko prajene, tutón tykač tole přidawa:

 • Administratorojo móža standardny editor za wšěch wužiwarjow wubrać.
 • Administratorojo móža wužiwarjam dowolić, jich standardny editor změnić.
 • Jeli dowolene, móža wužiwarjo editor za kóždy jednotliwy přinošk wubrać.
 • Kóždy přinošk so w poslednime editorje wočinja, njedźiwajo wot toho, štóž je jón jako posledni wobdźěła. To je wažne za wobchowowanje konsistentneho nazhonjenja při wobdźěłowanju wobsaha.

Nimo toho tykač Classic Editor wjacore filtry wobsahuje, kotrež zmóžnjeja, zo druhe tykače nastajenja a wuběranje editora na přinošk a přinoškowy typ kontroluja.

Po standardźe tutón tykač wšě funkcije chowa, kotrež su w nowym blokowym editorje („Gutenberg“) k dispoziciji.

Fota wobrazowki

 • Administratorowe nastajenja na wobrazowce Nastajenja -> Pisanje.
 • Wužiwarske nastajenja na profilowej wobrazowce. Widźomne, hdyž wužiwarjo smědźa editory přepinać.
 • „Akciske wotkazy“ za wuběranje alternatiwneho editora. Widźomne, hdyž wužiwarjo smědźa editory přepinać.
 • Wotkaz za přepinanje ke blokowemu editorej, hdyž so přinošk w klasiskim editorje wobdźěłuje. Widźomny, hdyž wužiwarjo smědźa editory přeměnić.
 • Wotkaz za přepinanje ke klasiskemu editorej, hdyž so přinošk w blokowym editorje wobdźěłuje. Widźomny, hdyž wužiwarjo smědźa editory přeměnić.
 • Syćowe nastajenja, zo bychu standardny editor za syć wubrali a sydłowym administratoram zmóžnili, jón změnić.
 • Wotkaz „Ke klasiskemu editorej přepinać“.

HSP

Standardne nastajenja

Hdyž tutón tykač je aktiwizowany, so prjedawši („klasiski“) editor WordPress wobnowi a nowy blokowy editor („Gutenberg“) schowa.
Tute nastajenja dadźa so we wobrazowce Nastajenja => Pisać změnić.

Standardne nastajenja za syćowu instalaciju

Stej dwě móžnosći:

 • Hdyž syć je aktiwizowana, so klasiski editor jako standard nastaji a haći sydłowych administratorow a wužiwarjow při měnjenju editorow.
  Nastajenja dadźa so změnić a standardny syćowe editor da so we wobrazowce syćowych nastajenjow wubrać.
 • Hdyž syć aktiwizowana njeje, móže kóždy sydłowy adminsitrator tykač aktiwizować a nastajenja za swojich wužiwarjow wubrać.

To je w hłownym meniju blokoweho editora, hlejće tute foto wobrazowki

Pohódnoćenja

26. septembra 2022
Toda vez esse plugin me salva, ele é incrível, eu detesto a nova interface!
22. septembra 2022
I wish wordpress would go back to the normal backend layout or at the very least keep this updated.
18. septembra 2022
This is the first plugin I install on any new website. I wish this was an option built into WordPress, as I feel like it's essential to be able to manage content using a WYSIWYG editor.
12. septembra 2022
So relieved to find this. The horrible block editor is a pain to use and does not resemble word processing. The classic editor is the ONLY editor as far as I'm concerned. Classic editor = Wordpress
9. septembra 2022
Gutenberg is certainly a great plugin. However, not everyone wants to spend a long time creating articles that look like magazines. We are not immortal and our time is finite. For those who want to create articles in a fraction of the time, the best plugin is this one.
Čitajće 1.088 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Classic Editor“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Classic Editor“ je so do 68 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Classic Editor“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

1.6.2

 • Fixed bug that was preventing saving of the last used editor.

1.6.1

 • Fixed a warning on the block editor based widgets screen.
 • Fixed use of a deprecated filter.

1.6

 • Zaktualizowany za WordPress 5.5.
 • Snadne problemy z wołanjom zestarjenych funkcijow, njewužitneho registrowanja wotinstalowanskeje hoki a wulko-/małopisanja někotrych znamješkowych rjećazkow su so rozrisali.

1.5

 • Zaktualizowany za WordPress 5.2 a Gutenberg 5.3.
 • Logika za „přinoški za wobdźěłowanje w jako posledni wužitym editorje wočinić“ je so polěpšiła a porjedźiła.
 • Přidawanje přinoškoweho statusa je so porjedźiło, zo bychu druhe tykače měli lochki přistup na njón.

1.4

 • Na syćowych instalacijach je so wobmjezowanje jenož za syćowe aktiwizowanje wotstroniło.
 • Podpěra za syćowych administratorow je so přidała, zo by standardny syćowy editor wubrała.
 • Wotkaz nastajenjow je so we warnowanju na wobrazowce Wo syće porjedźił.
 • Menijowy zapisk „Ke klasiskemu editorej přepinać“ je so menijej blokoweho editora přidał.

1.3

 • Zmylk při wotstronjenju asistenta kontrolneje deski „Gutenberg wupruwować“ je so porjedźił.
 • Wuměnjenje za pokazowanje zdźělenki po aktualizaciji na wobrazowce „Što je nowe?“ je so porjedźiło. Pokazuje so, hdyž je klasiski editor wubrany a wužiwarjo njemóža editory wuměnić.

1.2

 • Přepinanje editorow je so z wobrazowki Nowy přidać (přinošk) porjedźiło, prjedy hač je so naćiskowy přinošk składował.
 • Pisanski zmylk je so porjedźił, kotryž je k wotprašowanskej wariabli classic-editor wobdźěłowanski URL připowěsnył.
 • Zwěsćenje WordPress 5.0 je so změniło, zo njeby so wersijowa kontrola wužiwała. Porjedźi zmylk při testowanju 5.1-alpha.
 • Standardna hódnota nastajenja je so změniła, zo by so wužiwarjam dowoliło, editory na false stajić.
 • Znjemóžnjenje tykača Gutenberg je so přidało a trěbna wersija WordPress je so na 4.9 znižiła.
 • Filter classic_editor_network_default_settings je so přidał

1.1

Zmylk je so porjedźił, přez kotryž je so spytało, blokowy editor za přinoškowe typy začitać, kotrež editor njepodpěruja, hdyž wužiwarjo smědźa editory přepinać.

1.0

 • Zaktualizowany za WordPress 5.0.
 • Wšě mjena/referency „Gutenberg“ su so do „blokowy editor“ změnili.
 • Wužiwarski powjerch nastajenjow je so zaktualizował.
 • Znjemóžnjenje tykača Gutenberg je so wotstroniło. Je so za testowanje we WordPress 4.9 přidało. Wužiwarjo, kotřiž chcedźa dale wuwiwanju Gutenberg we WordPress 5.0 a w nowšich wersijach slědować, njetrjebaja druhi tykač, zo by jón znjemóžnił.
 • Podpěra za indiwiduelne nastajenja standardneho editora je so přidała.
 • Podpěra za administratorow je so přidała, zo bychu standardny editor za sydło nastajili.
 • Podpěra za administratorow je so přidała, zo bychu wužiwarjam dowolili, jich standardny editor změnić.
 • Podpěra za syćowych administratorow je so přidała, zo bychu so sydłowi administratorojo při měnjenju standardnych nastajenjow haćili.
 • Podpěra je so přidała, zo by so posledni editor za kóždy přinošk składował a přichodny raz wočinił. Je zmóžnjeny, hdyž wužiwarjo móža standardny editor wubrać.
 • Status „post editor“ je so w nalistowanju přinoškow na wobrazowce Přinoški přidał. Pokazuje editor, kotryž so za přinošk wočinja. Zmóžnjeny, hdyž wužiwarjo móža standardny editor wubrać.
 • Filtraj classic_editor_enabled_editors_for_post a classic_editor_enabled_editors_for_post_type stej so přidałoj. Datej so přez druhe tykače wužiwać, zo byštej editor kontrolowałoj abo přepisałoj, kotryž za wěsty přinošk přinoškoweho typa wužiwa.
 • Filter classic_editor_plugin_settings je so přidał. Da so přez druhe tykače wužiwać, zo by nastajenja přepisał a wužiwarski powjerch znjemóžnił.

0.5

 • Zaktualizowany za Gutenberg 4.1 a WordPress 5.0-beta1.
 • Někotre funkcije, kotrež nětko w Gutenberg eksistuja, su so wotstronili.
 • Dalesposrědkowanje ke klasiskemu editorej je so porjedźiło, po tym zo su so sej wersije přinoškow wobhladali.

0.4

 • Wotstronjenje namołwy „Gutenberg testować“ je so porjedźiło, hdyž tykač Gutenberg aktiwizowany njeje.
 • Je so porjedźiło, zo bychu so nastajenja a wotkaz nastajenjow w lisćinowej tabeli tykačow přeco pokazowali.
 • Tekst readme je so zaktualizował.

0.3

 • Nastajenje je so z kontrolneho kašćika do wjacorych opciskich tłóčatkow zaktualizowało, zda so jasniše być. Dźakujemy so @designsimply za namjety za popisowy tekst.
 • Někotre powšitkowne aktualizacije a porjedźenje.

0.2

 • Aktualizacija za Gutenberg 1.9.
 • Warnowanje a awtomatiske znjemóžnjenje stej so wotstroniłoj, hdyž Gutenberg aktiwny njeje.

0.1

Prěnje wozjewjenje.