Akismet Anti-Spam

Wopisanje

Akismet swoje komentary a zapodaća kontaktneho formulara z našej globalnej spamowej datowej banku přirunuje, zo by waše sydło při wozjewjenju złowólneho wobsaha haćił. Móžeće komentarowy spam, kotryž Akismet namaka, na administratorowej wobrazowce „Komentary“ wašeho bloga přepruwować.

Hłowne funkcije Akismeta su:

 • Přepruwuje wšě komentary a wufiltruje te, kotrež kaž spam wupadaja.
 • Kóždy komentar ma statusowu historiju, zo byšće móhł lochko widźeć, kotre komentary su so přez Akismet namakali abo zhašeli a kotre běchu spam a kotre je moderator jako njespam woznamjenił.
 • URL so we wobsahu komentara pokazuja, zo bychu so schowane abo zamylace wotkazy wotkryli.
 • Moderatorojo móža ličbu schwalenych komentarow kóždeho wužiwarja widźeć.
 • Zaćisnjenska funkcija, kotraž najhórši spam hnydom blokuje, zo by tačelowy rum zalutowała a waše sydło pospěšiła.

PS: Kazaja wam sej API-kluč za Akismet.com wobstarać a jón wužiwać, hdyž je aktiwizowany. Kluče su darmotne za wosobinske blogi; płaćomne abonementy su za předewzaća a komercielne sydła k dispoziciji.

Instalacija

Nahrajće tykač Akismet k swojemu blogej, aktiwizujće jón a zapodajće potom swój API-kluč za Akismet.com.

1, 2, 3: Sće hotowy!

Pohódnoćenja

6. septembra 2020
Every new install should have Akismet by default. So much spam without it, I thank the devs! You are heros in my eyes.
20. awgusta 2020
Works as it should. Impossible not to have it.
17. awgusta 2020
Honestly, that's it. That's all a I need to give a good review, a product that does what it says it will do.
Čitajće 907 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Akismet Anti-Spam“ je so do 69 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Akismet Anti-Spam“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

4.1.6

Release Date – 4 June 2020

 • Disable „Check for Spam“ button until the page is loaded to avoid errors with clicking through to queue recheck endpoint directly.
 • Add filter „akismet_enable_mshots“ to allow disabling screenshot popups on the edit comments admin page.

4.1.5

Release Date – 29 April 2020

 • Based on user feedback, we have dropped the in-admin notice explaining the availability of the „privacy notice“ option in the AKismet settings screen. The option itself is available, but after displaying the notice for the last 2 years, it is now considered a known fact.
 • Updated the „Requires at least“ to WP 4.6, based on recommendations from https://wp-info.org/tools/checkplugini18n.php?slug=akismet
 • Moved older changelog entries to a separate file to keep the size of this readme reasonable, also based on recommendations from https://wp-info.org/tools/checkplugini18n.php?slug=akismet

4.1.4

Wozjewjenski datum – 17. měrca 2020

 • Dalesposrědkowanje ke konfiguraciskej wobrazowce Akismet pola aktiwzowanja tykača, jeli tykač je so manuelnje znutřka wobrazowkow aktiwizował, kotrež z tykačom zwisuja, zo by so wužiwarjam z njestandardnymi instalowanskimi dźěłowotběhami kaž WP-CLI pomhało.
 • Aktualizacija wuhotowanja wobrazowki spočatneje konfiguracije za lěpšu čitajomnosć na małych wobrazowkach.
 • Jeli API-kluč zapodaty njeje, so kod njewuwjedźe, kotryž API-kluč wočakuje.
 • Polěpšena čitajomnosć zapiskow komentaroweje historije.
 • Komentarowy formular HTML so njeměnja, jeli API-kluč nastajeny njeje.

4.1.3

Wozjewjenski datum – 31. oktobra 2019

 • Zadźěwa tomu, zo napadnik móže wužiwarja pohnuć, njewědomje swoje wustejace komentary znowa za spamom přepruwować.
 • Polěpšena kompatibelnosć z Jetpack 7.7+.
 • Je stronu tykačoweho aktiwizowanja zaktualizował, zo byštej so konsistentna rěč a konsistentne wuznamjenjenje wužiwałoj.
 • Dalesposrědkowanje wužiwarjow k wobrazowce zwiskow/nastajenjow při tykačowym aktiwizowanju, zo by ludźom konfiguraciju wosnadniło.

4.1.2

Wozjewjenski datum – 14. meje 2019

 • Je konflikt mjez konfiguraciskej chorhoju a druhimi tykačowymi noticami porjedźił.
 • Je ličbu API-naprašowanjow redukował, kotrež su so přez tykač při pospyće přepruwowanja API -kluča přewjedli.
 • Su so přidatne daty w předkontroli API-naprašowanja pingback zapřijeli, zo bychu statistiske podaća dokładniše byli.
 • Je zmylk porjedźił, kotryž tłóčatko „Za spamom přepruwować“ zmóžnił, hdyž komentary za přepruwowanje wuběrajomne njejsu.
 • Polěpšena kompatibelnosć tykača Akismet z AMP.

4.1.1

Wozjewjenski datum – 31. januara 2019

 • Je zdźělenku „Akismet konfigurować“ porjedźił, zo by so jeje wulkosć na přiměrjomne wašnje wulkosć změniła.
 • Wuzběhuje nětko jenož tłóčatko „Změny składować“ w konfiguraciji Akismet, hdyž su so změny přewjedli.
 • Ličba komentarow we wašim spamowym čakanskim rynku, kotrež su so na kontrolnej desce pokazuja, su nětko přeco aktualne.

4.1

Wozjewjenski datum -12. nowembra 2018

 • Metoda WP-CLI je so za wotwołowanju statistiki přidała.
 • Je so do funkcionalnosće noweho „hašaka wosobinskich datow“ z WordPress 4.9.6 zahokował.
 • Funkcionalnosć je so přidała, kotraž zestarjene zdźělenki z Akismet.com haša.

For older changelog entries, please see the additional changelog.txt file delivered with the plugin.