Akismet Anti-Spam

Wopisanje

Akismet swoje komentary a zapodaća kontaktneho formulara z našej globalnej spamowej datowej banku přirunuje, zo by waše sydło při wozjewjenju złowólneho wobsaha haćił. Móžeće komentarowy spam, kotryž Akismet namaka, na administratorowej wobrazowce „Komentary“ wašeho bloga přepruwować.

Hłowne funkcije Akismeta su:

 • Přepruwuje wšě komentary a wufiltruje te, kotrež kaž spam wupadaja.
 • Kóždy komentar ma statusowu historiju, zo byšće móhł lochko widźeć, kotre komentary su so přez Akismet namakali abo zhašeli a kotre běchu spam a kotre je moderator jako njespam woznamjenił.
 • URLs are shown in the comment body to reveal hidden or misleading links.
 • Moderatorojo móža ličbu schwalenych komentarow kóždeho wužiwarja widźeć.
 • Zaćisnjenska funkcija, kotraž najhórši spam hnydom blokuje, zo by tačelowy rum zalutowała a waše sydło pospěšiła.

PS: Kazaja wam sej API-kluč za Akismet.com wobstarać a jón wužiwać, hdyž je aktiwizowany. Kluče su darmotne za wosobinske blogi; płaćomne abonementy su za předewzaća a komercielne sydła k dispoziciji.

Instalacija

Nahrajće tykač Akismet k swojemu blogej, aktiwizujće jón a zapodajće potom swój API-kluč za Akismet.com.

1, 2, 3: Sće hotowy!

Pohódnoćenja

18. měrca 2020
I have used Akismet for since my first site 10 years ago. This has been by far the best anti-spam fighter I have used. I keep it even in conjunction with other protective software without conflicts. Try it, you'll like it. Very inexpensive to purchase. Easy to set-up.
14. měrca 2020
Have only been using this for a month or so on our test wordpress site. It does catch some basic spam comments and form submits, but in general it does not stop most bot-spam from filling out our forms. We've had to add captcha which made a much larger dent in the volume of spam but even the combination of the two is not stopping all spam, maybe 85% of it.
11. měrca 2020
This gives us peace of mind that spam comments are not coming through on our blog posts. Great plug-in. Easy to use and consistently reliable.
Čitajće 862 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Akismet Anti-Spam“ je so do 66 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Akismet Anti-Spam“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

4.1.4

Release Date – 17 March 2020

 • Only redirect to the Akismet setup screen upon plugin activation if the plugin was activated manually from within the plugin-related screens, to help users with non-standard install workflows, like WP-CLI.
 • Update the layout of the initial setup screen to be more readable on small screens.
 • If no API key has been entered, don’t run code that expects an API key.
 • Improve the readability of the comment history entries.
 • Don’t modify the comment form HTML if no API key has been set.

4.1.3

Wozjewjenski datum – 31. oktobra 2019

 • Zadźěwa tomu, zo napadnik móže wužiwarja pohnuć, njewědomje swoje wustejace komentary znowa za spamom přepruwować.
 • Polěpšena kompatibelnosć z Jetpack 7.7+.
 • Je stronu tykačoweho aktiwizowanja zaktualizował, zo byštej so konsistentna rěč a konsistentne wuznamjenjenje wužiwałoj.
 • Dalesposrědkowanje wužiwarjow k wobrazowce zwiskow/nastajenjow při tykačowym aktiwizowanju, zo by ludźom konfiguraciju wosnadniło.

4.1.2

Wozjewjenski datum – 14. meje 2019

 • Je konflikt mjez konfiguraciskej chorhoju a druhimi tykačowymi noticami porjedźił.
 • Je ličbu API-naprašowanjow redukował, kotrež su so přez tykač při pospyće přepruwowanja API -kluča přewjedli.
 • Su so přidatne daty w předkontroli API-naprašowanja pingback zapřijeli, zo bychu statistiske podaća dokładniše byli.
 • Je zmylk porjedźił, kotryž tłóčatko „Za spamom přepruwować“ zmóžnił, hdyž komentary za přepruwowanje wuběrajomne njejsu.
 • Polěpšena kompatibelnosć tykača Akismet z AMP.

4.1.1

Wozjewjenski datum – 31. januara 2019

 • Je zdźělenku „Akismet konfigurować“ porjedźił, zo by so jeje wulkosć na přiměrjomne wašnje wulkosć změniła.
 • Wuzběhuje nětko jenož tłóčatko „Změny składować“ w konfiguraciji Akismet, hdyž su so změny přewjedli.
 • Ličba komentarow we wašim spamowym čakanskim rynku, kotrež su so na kontrolnej desce pokazuja, su nětko přeco aktualne.

4.1

Wozjewjenski datum -12. nowembra 2018

 • Metoda WP-CLI je so za wotwołowanju statistiki přidała.
 • Je so do funkcionalnosće noweho „hašaka wosobinskich datow“ z WordPress 4.9.6 zahokował.
 • Funkcionalnosć je so přidała, kotraž zestarjene zdźělenki z Akismet.com haša.

4.0.8

Wozjewjenski datum – 19. junija 2018

 • Je gramatiku a konsistencu zdźělenkow nastupajo priwatnosć w administraciji (připowědź a konfiguracija) polěpšiła.
 • Je wujasnjenje w administraciji zdźělenki priwatnosće komentaroweho formulara přeměnił, zo by jeho wužiwanje jasniše činił.
 • Je zdźělence priwatnosće komentaroweho formulara rel="nofollow noopener" přidał, zo by SEO a wěstotu polěpšił.

4.0.7

Wozjewjenski datum – 28. meje 2018

 • Na zakładźe wužiwarskich komentarow je wotkaz za „Zhońće, kak so waše komentarowe daty předźěłuja.“ w opcionalnej zdźělence priwatnosće ma nětko target _blank a wočinja so w nowym rajtarku/woknje.
 • Je zdźělenku priwatnosće w administraciji zaktualizował, zo by so zapřijeće „komentar“ město „kontakt“ w sadźe „Akismet wašim wužiwarjam zdźělenku pod wašimi komentarowymi formularami pokazać.“ wužiwało.
 • Jenož w zdźělence priwatnosće w administraciji pokazać, jeli Akismet je API-kluč konfigurował

4.0.6

Wozjewjenski datum – 26. meje 2018

 • empty( get_option() ) so hižo njewužiwa, kotryž wariablu za kompatibelnosć ze starymi wersijemi PHP (5.3, 5.4 atd.) instancuje.

4.0.5

Wozjewjenski datum – 26. meje 2018

 • Wersijowe čisło je so po woznamjenjenju skorigowało. Wodajće…

4.0.4

Wozjewjenski datum – 26. meje 2018

 • Je hoku přidał, zo by informacije priwatnosće Akismet za prawidła priwatnosće sydła k dispoziciji stajiła.
 • Je nastroje přidał, kotrež pokazowanje zdźělenki priwatnosće pod komentarowymi formularami kontroluja.
 • Je HTML w zdźělence aktiwizowanskeho njewuspěcha porjedźił, zo byštej so značce META a HEAD korektnje začiniłoj.
 • Je zmylk porjedźił, kotryž druhdy Akismet při korektnej awtomatiskej konfiguraciju haći.

4.0.3

Wozjewjenski datum – 19. februara 2018

 • Je planowany nadawk přidał, zo bychu so zapiski w wp_commentmeta wotstronili, kotrež hižo wotpowědne komentary we wp_comments nimaja.
 • Je nowu akciju akismet_batch_delete_count přidał, zo bychu so metody za ludźi w hromadach wotstronili, kotřiž chcedźa přehlad wo čisłach datowych sadźbow wobchować, kotrež so přez tute metody předźěłuja.

4.0.2

Wozjewjenski datum -18. decembra 2017

 • Je zmylk porjedźił, kotryž móžeše zawinować, zo Akismet komentar znowa přepruwuje, hačrunjež je so hižo manuelnje schwalił abo jako spam markěrował.
 • Je zmylk porjedźił, kotryž móžeše zawinować, zo Akismet twjerdźi, zo hišće komentary na přepruwowanje čakaja, hačrunjež žane komentary na přepruwowanje nječakaja.

4.0.1

Wozjewjenski datum -6. nowembra 2017

 • Je zmylk porjedźił, kotryž móžeše wužiwarjow při zwjazowanju Akismet přez jich zwisk Jetpack haćić.
 • Ensured that any pending Akismet-related events are unscheduled if the plugin is deactivated.
 • Allow some JavaScript to be run asynchronously to avoid affecting page render speeds.

4.0

Wozjewjenski datum – 19. septembra 2017

 • Added REST API endpoints for configuring Akismet and retrieving stats.
 • Minimalnje podpěrana wersija WordPress je so na 4.0 powyšiła.
 • Added compatibility with comments submitted via the REST API.
 • Improved the progress indicator on the „Check for Spam“ button.

3.3.4

Wozjewjenski datum – 3. awgusta 2017

 • Disabled Akismet’s debug log output by default unless AKISMET_DEBUG is defined.
 • URL previews now begin preloading when the mouse moves near them in the comments section of wp-admin.
 • When a comment is caught by the Comment Blacklist, Akismet will always allow it to stay in the trash even if it is spam as well.
 • Fixed a bug that was preventing an error from being shown when a site can’t reach Akismet’s servers.

3.3.3

Wozjewjenski datum – 13. julija 2017

 • Reduced amount of bandwidth used by the URL Preview feature.
 • Improved the admin UI when the API key is manually pre-defined for the site.
 • Removed a workaround for WordPress installations older than 3.3 that will improve Akismet’s compatibility with other plugins.
 • The number of spam blocked that is displayed on the WordPress dashboard will now be more accurate and updated more frequently.
 • Fixed a bug in the Akismet widget that could cause PHP warnings.

3.3.2

Wozjewjenski datum – 10. meje 2017

 • Zmylk je so porjedźił, kotryž zmylki JavaScript w někotrych wobhladowakach zawinuje.

3.3.1

Wozjewjenski datum – 2. meje 2017

 • Improve performance by only requesting the akismet_comment_nonce option when absolutely necessary.
 • Dwaj zmylkaj stej so porjedźiłoj, kotrejž PHP-warnowanja zawinujetej.
 • Fixed a bug that was preventing the „Remove author URL“ feature from working after a comment was edited using „Quick Edit.“
 • Fixed a bug that was preventing the URL preview feature from working after a comment was edited using „Quick Edit.“

3.3

Wozjewjenski datum – 23. februara 2017

 • Updated the Akismet admin pages with a new clean design.
 • Fixed bugs preventing the akismet_add_comment_nonce and akismet_update_alert wrapper functions from working properly.
 • Fixed bug preventing the loading indicator from appearing when re-checking all comments for spam.
 • Added a progress indicator to the „Check for Spam“ button.
 • Added a success message after manually rechecking the Pending queue for spam.

3.2

Wozjewjenski datum – 6. septembra 2016

 • Added a WP-CLI module. You can now check comments and recheck the moderation queue from the command line.
 • Stopped using the deprecated jQuery function .live().
 • Fixed a bug in remove_comment_author_url() and add_comment_author_url() that could generate PHP notices.
 • Fixed a bug that could cause an infinite loop for sites with very very very large comment IDs.
 • Fixed a bug that could cause the Akismet widget title to be blank.

3.1.11

Wozjewjenski datum – 12. meje 2016

 • Fixed a bug that could cause the „Check for Spam“ button to skip some comments.
 • Fixed a bug that could prevent some spam submissions from being sent to Akismet.
 • Wšě wotkazy su so za wužiwanje http:// zaktualizowali , hdyž móžno.
 • Disabled Akismet debug logging unless WP_DEBUG and WP_DEBUG_LOG are both enabled.

3.1.10

Wozjewjenski datum – 1. apryla 2016

 • Fixed a bug that could cause comments caught as spam to be placed in the Pending queue.
 • Fixed a bug that could have resulted in comments that were caught by the core WordPress comment blacklist not to have a corresponding History entry.
 • Fixed a bug that could have caused avoidable PHP warnings in the error log.

3.1.9

Wozjewjenski datum – 28. měrca 2016

 • Add compatibility with Jetpack so that Jetpack can automatically configure Akismet settings when appropriate.
 • Fixed a bug preventing some comment data from being sent to Akismet.

3.1.8

Wozjewjenski datum – 4. měrca 2016

 • Fixed a bug preventing Akismet from being used with some plugins that rewrite admin URLs.
 • Reduced the amount of bandwidth used on Akismet API calls
 • Reduced the amount of space Akismet uses in the database
 • Fixed a bug that could cause comments caught as spam to be placed in the Pending queue.

3.1.7

Wozjewjenski datum – 4. januara 2016

 • Added documentation for the ‚akismet_comment_nonce‘ filter.
 • The post-install activation button is now accessible to screen readers and keyboard-only users.
 • Fixed a bug that was preventing the „Remove author URL“ feature from working in WordPress 4.4

3.1.6

Wozjewjenski datum -14. decembra 2015

 • Improve the notices shown after activating Akismet.
 • Update some strings to allow for the proper plural forms in all languages.

3.1.5

Wozjewjenski datum – 13. oktobra 2015

 • Začinja potencielne słabe městno XSS.

3.1.4

Wozjewjenski datum – 24. septembra 2015

 • Fixed a bug that was preventing some users from automatically connecting using Jetpack if they didn’t have a current Akismet subscription.
 • Fixed a bug that could cause comments caught as spam to be placed in the Pending queue.
 • Error messages and instructions have been simplified to be more understandable.
 • Link previews are enabled for all links inside comments, not just the author’s website link.

3.1.3

Wozjewjenski datum – 6. julija 2015

 • Notify users when their account status changes after previously being successfully set up. This should help any users who are seeing blank Akismet settings screens.

3.1.2

Wozjewjenski datum – 7. junija 2015

 • Reduced the amount of space Akismet uses in the commentmeta table.
 • Fixed a bug where some comments with quotes in the author name weren’t getting history entries
 • Pre-emptive security improvements to ensure that the Akismet plugin can’t be used by attackers to compromise a WordPress installation.
 • Better UI for the key entry field: allow whitespace to be included at the beginning or end of the key and strip it out automatically when the form is submitted.
 • When deactivating the plugin, notify the Akismet API so the site can be marked as inactive.
 • Clearer error messages.

3.1.1

Wozjewjenski datum – 17. měrca 2015

 • Improvements to the „Remove comment author URL“ JavaScript
 • Include the pingback pre-check from the 2.6 branch.

3.1

Wozjewjenski datum – 11. měrca 2015

 • HTTPS po standardźe za wšě naprašowanja na Akismet wužiwać.
 • Fix for a situation where Akismet might strip HTML from a comment.

3.0.4

Wozjewjenski datum -11. decembra 2014

 • Porjedźenje, zo by so .htaccess z Apache 2.4 kompatibelny činił.
 • Fix to allow removal of https author URLs.
 • Fix to avoid stripping part of the author URL when removing and re-adding.
 • Removed the „Check for Spam“ button from the „Trash“ and „Approved“ queues, where it would have no effect.
 • Allow automatic API key configuration when Jetpack is installed and connected to a WordPress.com account

3.0.3

Wozjewjenski datum -3. nowembra 2014

 • Fix for sending the wrong data to delete_comment action that could have prevented old spam comments from being deleted.
 • Added a filter to disable logging of Akismet debugging information.
 • Added a filter for the maximum comment age when deleting old spam comments.
 • Added a filter for the number per batch when deleting old spam comments.
 • Removed the „Check for Spam“ button from the Spam folder.

3.0.2

Wozjewjenski datum – 18. awgusta 2014

 • Performance improvements.
 • Fixed a bug that could truncate the comment data being sent to Akismet for checking.

3.0.1

Wozjewjenski datum – 9. julija 2014

 • Removed dependency on PHP’s fsockopen function
 • Fix spam/ham reports to work when reported outside of the WP dashboard, e.g., from Notifications or the WP app
 • Remove jQuery dependency for comment form JavaScript
 • Remove unnecessary data from some Akismet comment meta
 • Suspended keys will now result in all comments being put in moderation, not spam.

3.0.0

Wozjewjenski datum – 15. apryla 2014

 • Akismet do menija Nastajenja přesunyć
 • Meni statistiki Akismet wotstronić
 • Add stats snapshot to Akismet settings
 • Add Akismet subscription details and status to Akismet settings
 • Kontekstowu pomoc za kóždu stronu přidać
 • Improve Akismet setup to use Jetpack to automate plugin setup
 • Fix „Check for Spam“ to use AJAX to avoid page timing out
 • Fix Akismet settings page to be responsive
 • Zestarjeny kod wotstronić
 • CSS a JavaScript porjedźić
 • Replace the old discard setting with a new „discard pervasive spam“ feature.

2.6.0

Wozjewjenski datum – 18. měrca 2014

 • Add ajax paging to the check for spam button to handle large volumes of comments
 • Optimize javascript and add localization support
 • Fix bug in link to spam comments from right now dashboard widget
 • Fix bug with deleting old comments to avoid timeouts dealing with large volumes of comments
 • Include X-Pingback-Forwarded-For header in outbound WordPress pingback verifications
 • Add pre-check for pingbacks, to stop spam before an outbound verification request is made

2.5.9

Wozjewjenski datum – 1. awgusta 2013

 • Update ‚Already have a key‘ link to redirect page rather than depend on javascript
 • Fix some non-translatable strings to be translatable
 • Update Activation banner in plugins page to redirect user to Akismet config page

2.5.8

Wozjewjenski datum – 20. januara 2013

 • Simplify the activation process for new users
 • Parameter reporter_ip wotstronić
 • Minor preventative security improvements

2.5.7

Wozjewjenski datum -13. decembra 2012

 • FireFox Stats iframe preview bug
 • Fix mshots preview when using https
 • .htaccess přidać, zo by direktny přistup k datajam blokował
 • Někotre PHP-zdźělenki wobeńć
 • Fix Check For Spam return location when referrer is empty
 • Wotkazy nastajenjow za syćowych administratorow porjedźić
 • Fix prepare() warnings in WP 3.5

2.5.6

Wozjewjenski datum – 26. apryla 2012

 • Prevent retry scheduling problems on sites where wp_cron is misbehaving
 • Preload mshot previews
 • Asistentowy kod modernizować
 • Fix a bug where comments were not held for moderation during an error condition
 • Improve the UX and display when comments are temporarily held due to an error
 • Make the Check For Spam button force a retry when comments are held due to an error
 • Handle errors caused by an invalid key
 • Don’t retry comments that are too old
 • Improve error messages when verifying an API key

2.5.5

Wozjewjenski datum – 11. januara 2012

 • Add nonce check for comment author URL remove action
 • Wotkaz nastajenjow porjedźić

2.5.4

Wozjewjenski datum – 5. januara 2012

 • Limit Akismet CSS and Javascript loading in wp-admin to just the pages that need it
 • Added author URL quick removal functionality
 • Added mShot preview on Author URL hover
 • Added empty index.php to prevent directory listing
 • Move wp-admin menu items under Jetpack, if it is installed
 • Purge old Akismet comment meta data, default of 15 days

2.5.3

Wozjewjenski datum – 8. februara 2011

 • Podawa, zo licenca je GPL v2 abo nowša
 • Fix a bug that could result in orphaned commentmeta entries
 • Include hotfix for WordPress 3.0.5 filter issue

2.5.2

Wozjewjenski datum – 14. januara 2011

 • Properly format the comment count for author counts
 • Look for super admins on multisite installs when looking up user roles
 • Increase the HTTP request timeout
 • Removed padding for author approved count
 • Fix typo in function name
 • Set Akismet stats iframe height to fixed 2500px. Better to have one tall scroll bar than two side by side.

2.5.1

Wozjewjenski datum -17. decembra 2010

 • Fix a bug that caused the „Auto delete“ option to fail to discard comments correctly
 • Remove the comment nonce form field from the ‚Akismet Configuration‘ page in favor of using a filter, akismet_comment_nonce
 • Fixed padding bug in „author“ column of posts screen
 • Added margin-top to „cleared by …“ badges on dashboard
 • Fix possible error when calling akismet_cron_recheck()
 • Dalše PHP-warnowanja porjedźić
 • Clean up XHTML warnings for comment nonce
 • Fix for possible condition where scheduled comment re-checks could get stuck
 • Clean up the comment meta details after deleting a comment
 • Only show the status badge if the comment status has been changed by someone/something other than Akismet
 • Show a ‚History‘ link in the row-actions
 • Přełožkowe porjedźenja
 • Reduced font-size on author name
 • Moved „flagged by…“ notification to top right corner of comment container and removed heavy styling
 • Hid „flagged by…“ notification while on dashboard

2.5.0

Wozjewjenski datum – 7. decembra 2010

 • Track comment actions under ‚Akismet Status‘ on the edit comment screen
 • Fix a few remaining deprecated function calls ( props Mike Glendinning )
 • Use HTTPS for the stats IFRAME when wp-admin is using HTTPS
 • Use the WordPress HTTP class if available
 • Move the admin UI code to a separate file, only loaded when needed
 • Add cron retry feature, to replace the old connectivity check
 • Display Akismet status badge beside each comment
 • Record history for each comment, and display it on the edit page
 • Record the complete comment as originally submitted in comment_meta, to use when reporting spam and ham
 • Wotkazy w komentarach wuzběhnyć
 • New option, „Show the number of comments you’ve approved beside each comment author.“
 • New option, „Use a nonce on the comment form.“

2.4.0

Wozjewjenski datum – 23. awgusta 2010

 • Spell out that the license is GPLv2
 • PHP-warnowanja porjedźić
 • Fix WordPress deprecated function calls
 • Fire the delete_comment action when deleting comments
 • Move code specific for older WP versions to legacy.php
 • Powšitkowne porjedźenje koda

2.3.0

Wozjewjenski datum – 5. junija 2010

 • Fix „Are you sure“ nonce message on config screen in WPMU
 • Fix XHTML compliance issue in sidebar widget
 • Change author link; remove some old references to WordPress.com accounts
 • Asistentowy titul kokalizować (hlejće zmylkowu rozprawu #13879)

2.2.9

Wozjewjenski datum – 2. junija 2010

 • Eliminate a potential conflict with some plugins that may cause spurious reports

2.2.8

Wozjewjenski datum – 27. meje 2010

 • Fix bug in initial comment check for ipv6 addresses
 • Report comments as ham when they are moved from spam to moderation
 • Report comments as ham when clicking undo after spam
 • Use transition_comment_status action when available instead of older actions for spam/ham submissions
 • Better diagnostic messages when PHP network functions are unavailable
 • Better handling of comments by logged-in users

2.2.7

Wozjewjenski datum -17. decembra 2009

 • Add a new AKISMET_VERSION constant
 • Reduce the possibility of over-counting spam when another spam filter plugin is in use
 • Disable the connectivity check when the API key is hard-coded for WPMU

2.2.6

Wozjewjenski datum – 20. julija 2009

 • Globalne warnowanje porjedźić, kotrež je so w 2.2.5 zawjedło.
 • Add changelog and additional readme.txt tags
 • Fix an array conversion warning in some versions of PHP
 • Support a new WPCOM_API_KEY constant for easier use with WordPress MU

2.2.5

Wozjewjenski datum – 13. julija 2009

 • Include a new Server Connectivity diagnostic check, to detect problems caused by firewalls

2.2.4

Wozjewjenski datum – 3. junija 2009

 • Fixed a key problem affecting the stats feature in WordPress MU
 • Provide additional blog information in Akismet API calls