WP-Cron Control

This plugin allows you to take control over the execution of cron jobs.


Thorsten Ott, Erick Hitter, Automattic 3.000+ aktiwnych instalacijow Testowany z 4.8.22 Čas wot aktualizacije: 6 lět