Plackowe prawidła

Placki

Naše prawidła priwatnosće naše principy rozjasnjeja, hdy so waše informacije hromadźa, předźěłuja a składuja. Prawidła za placki secielnje rozjasnjeja, kak my, naši partnerojo a wužiwarjo našich słužbow placki wužiwaja, a kotre nastajenja za jich kontrolu k dispozicji su.

Što placki su?

Placki su daty w małych tekstowych datajach, kotrež so na wašim ličaku abo na druhim graće składuja, hdyž so websydła we wobhladowaku začituja. Wužiwaja so daloko, zo bychu sej tebje a waše nastajenja „spomjatkować“, pak za jednotliwy wopyt (z „posedźenskim plackom“) abo za wjacore wospjetowane wopyty (z „trajnym plackom“). Zawěsćeja stajne a skutkowne dožiwjenje za wopytowarjow a wuwjedu wažne funkcije, dowoluja na přikład wužiwarjam so registrować a přizjewjeni wostać. Placki dadźa so přez sydło stajić, kotrež wopytujeće (znate jako „placki prěnich poskićowarjow“) abo přez třećich poskićowarjow kaž tajke, kotrež wobsah, wabjenje abo analyzowe słužby na websydle k dispozicji stajeja („placki třećich poskićowarjow“)

Placki stajene přez WordPress.org

Wužiwam placki za wjele rozdźělnych zaměrow. Někotre placki su trěbne z techniskich přičinow; někotre zmóžnjeja personalizowane dožiwjenje za wopytowarjow kaž tež zregistrowanych wužiwarjow; a někotre zmóžnjeja pokazowanje wabjenja z wubranych syćow třećich poskićowarjow. Někotre z tutych plackow dadźa so stajić, hdyž so strona čita abo wopytowar wěstu akciju wuwjedźe (na přikład hdyž na tłóčatko „Spodoba so mi“ abo „Slědować“ w přinošku kliknje).

Deleka so rozdźělne kategorije plackow přestajeja, kotrež su přez WordPress.org stajene, z specifiskimi přikładami podatymi w slědowacych tabelach. To jich mjeno a zaměr wobsahuje. Wěste placki so jenož za přizjewjenych wopytowarjow stajeja, mjeztym zo so druhe za wšěch wopytowarjow stajeja. Tute su deleka markěrowane. Hdźež so plack jenož na wěste poddomeny nałožuje, je to we wotpowědnej hłowje podate.

Striktnje trěbny: To su placki, kotrež su wažne za WordPress.org, zo bychu so zakładne funkcije wuwjedli. K tomu te šłušeja, kotrež su trěbne, zo bychu zregistrowanym wužiwarjam zmóžnili, so awtentifikować a kontowe funkcije wuwjesć.

Funkcionalnosć: Tute placki so wužiwaja, zo bychu nastajenja kaž kontowe mjeno, rěč a městno składowali, kotrež wužiwarjo postajeja.

Wukon: Wukonowe placki informacije wo tym hromadźa, kak wužiwarjo z websydłami interaguja, kotrež su na WordPress.org hospodowane, mj. dr. kotre strony so najhusćišo wopytuja a druhe analyzowe daty. Tute podrobnosće so jenož wužiwaja, zo bychu funkcije websydłow polěpšili.

Slědowanje: Tute so přez dowěry hódne syće třećich poskićowarjow (na př. Google Analytics) wužiwaja, zo bychu podrobnosćam kaž ličbje jónkróćnych wopytowarjow a zawołanjam stronow slědowali, zo by so wužiwarske dožiwjenje polěpšiło.

Třeći poskićowar/zasadźeny wobsah: WordPress.org nałoženja a słužby rozdźělnych třećich poskićowarjow wužiwa, zo by dožiwjenje wopytowarjow websydła polěpšił. To platformy socialnych medijow kaž Facebook a Twitter wopřijima (přez wužiwanje dźělenskich tłóčatkow) abo zasadźeny wobsah z YouTube a Vimeo. Tohodla dadźa so placki přez třećich poskićowarjow stajić a přez nje wužiwać, zo bychu wašej aktiwiće online slědowali. Nimamy direktnu kontrolu nad informacijemi, kotrež so přez tute placki hromadźa.

hsb.wordpress.org

Plack Traće Zaměr Jenož přizjewjeni wužiwarjo?
_ga 2 lěće Google Analytics - Wužiwa so za rozeznawanje wužiwarjow.
_ga_<property-id> 2 lěće Google Analytics - Used to persist session state.
devicePixelRatio Standard wobhladowaka (1 lěto) Wužiwa so, zo by so sydło na wulkosć wobrazowki wopytowarja přiměrił.
wordpress_test_cookie Posedźenje Testuje, hač wobhladowak placki akceptuje.
tk_ai 24 hodźin Jetpack - Składuje jónkróćny identifikator za wozjewjerja, zo by móhł Jetpack daty hromadźić.
tk_lr 1 lěto Jetpack - Składuje jónkróćny identifikator za wozjewjerja, zo by móhł Jetpack daty hromadźić.
tk_or 5 lět Jetpack - Składuje jónkróćny identifikator za wozjewjerja, zo by móhł Jetpack daty hromadźić.
wp-settings-{user_id} 1 lěto Wužiwa so, zo by so konfiguracija wp-admin wužiwarja zdźeržała. Haj
wporg_logged_in
wporg_sec
14 dnjow, jeli při přizjewjenju „Přizjewjeny wostać“ wuběraće. Hewak posedźenje. Wužiwa so, zo přepruwowało, hač je so aktualny wopytowar pola WordPress.org přizjewił. Haj
wporg_locale 1 lěto Wužiwa so, zo by so lokalowa konfiguracija wužiwarja wobchowała. Haj

make.wordpress.org

Plack Traće Zaměr Jenož přizjewjeni wužiwarjo?
_ga 2 lěće Google Analytics - Wužiwa so za rozeznawanje wužiwarjow.
_ga_<property-id> 2 lěće Google Analytics - Used to persist session state.
welcome-{blog_id} Trajny Wužiwa so, zo by zwěsćiło, hač chceće „witansku“ zdźělenku horjeka na wotpowědnym blogu schować.
showComments 10 lět Wužiwa so, zo by zwěsćiło, hač chceće, zo so komentary při čitanju sydła pokazuja abo chowaja.

*.trac.wordpress.org

Plack Traće Zaměr Jenož přizjewjeni wužiwarjo?
_ga 2 lěće Google Analytics - Wužiwa so za rozeznawanje wužiwarjow.
_ga_<property-id> 2 lěće Google Analytics - Used to persist session state.
trac_form_token Posedźenje Wužiwa so jako wěstotny token za škit před wobšudstwom cross-site.
trac_session 90 dnjow Wužiwa so za wobchowowanje anonymnych posedźenskich informacijow.

codex.wordpress.org

Plack Traće Zaměr Jenož přizjewjeni wužiwarjo?
_ga 2 lěće Google Analytics - Wužiwa so za rozeznawanje wužiwarjow.
_ga_<property-id> 2 lěće Google Analytics - Used to persist session state.
codexToken 6 měsacow Wužiwa so, zo by so přepruwowało, hač aktualny wopytowar je pola WordPress.org přizjewjeny. To je jenož nastajene, jeli při přizjewjenju „Přizjewjeny wostać“ wuběraće. Haj
codexUserId
codexUserName
6 měsacow Wužiwa so, zo přepruwowało, hač je so aktualny wopytowar pola WordPress.org přizjewił. Haj
codex_session Posedźenje Wužiwa so, zo přepruwowało, hač je so aktualny wopytowar pola WordPress.org přizjewił. Haj

*.wordcamp.org

Plack Traće Zaměr Jenož přizjewjeni wužiwarjo?
_ga 2 lěće Google Analytics - Wužiwa so za rozeznawanje wužiwarjow.
_ga_<property-id> 2 lěće Google Analytics - Used to persist session state.
camptix_client_stats 1 lěto Wužiwa so za slědowanje jónkróćnych wopytowarjow k stronje zastupkenkow na sydle WordCamp
wp-saving-post 1 dźeń Wužiwa so, zo by slědował, hač je składowany přinošk za přinošk, kotryž so runje wobdźěłuje. Jeli tajki eksistuje, móže wužiwar daty wobnowić Haj
comment_author_{hash} 347 dnjow Wužiwa so za slědowanje mjena komentaroweho awtora, jeli „Moje mjeno, e-mejlowu adresu a websydło w tutym wobhladowaku za přichodny komentar składować“ je wothokowany
comment_author_email_{hash} 347 dnjow Wužiwa so za slědowanje e-mejle komentaroweho awtora, jeli „Moje mjeno, e-mejlowu adresu a websydło w tutym wobhladowaku za přichodny komentar składować“ je wothokowany
comment_author_url_{hash} 347 dnjow Wužiwa so za slědowanje URL komentaroweho awtora, jeli kontrolny kašćik „Moje mjeno, e-mejlowu adresu a websydło w tutym wobhladowaku za přichodny komentar składować“ je wothokowany
wp-postpass_{hash} 10 dnjow Wužiwa so, zo by posedźenje zdźeržal, jeli so přinošk přez hesło škita
wp-settings-{user} 1 lěto Wužiwa so, zo by nastajenja wp-admin wužiwarja wobchował Haj
wp-settings-time-{user} 1 lěto Čas, hdyž wp-settings-{user} je so nastaił Haj
tix_view_token 2 dnjej Wužiwa so za posedźenske rjadowanje priwatneho wobsaha CampTix
tk_ai Standard wobhladowaka Wužiwa so za slědowanje
jetpackState Posedźenje wužiwa so za wothladowanje Jetpack State Haj
jpp_math_pass Posedźenje Přepruwuje, hač wužiwar je matematiski nadawk rozrisał, hdyž so přizjeweše.
stnojs 2 dnjej Pomyslće na to, jeli wužiwar nochce, zo so JavaScript wuwjedźe
wordpress_logged_in_{hash} Posedźenje Wužiwarske posedźenje sej spomjatkować Haj
wordpress_test_cookie Posedźenje Testujće, hač plack da so stajić

Placki wodźić

Wopytowarjo chcedźa snano, zo so wužiwanje plackow wobmjezuje, abo nochcedźa, zo so placki składuja. Najwjace wobhladowakow skići móžnosće, zadźerženje plackow wodźić, na přikład kak dołho so składuja, pak přez zatwarjenu funkcionalnosć abo přez wužiwanje tykačow třećich poskićowarjow.

Zo byšće wjace wo tym zhonił, kak móžeće placki rjadować a zhašeć, wopytajće aboutcookies.org. Za dalše pdorobnosće wo wabjenskich plackach a kak móžeće je rjadować, wopytajće youronlinechoices.eu (za EU) abo aboutads.info (za USA).

Někotre wotwolenske programy su tu k dispoziciji:

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Je wažnje wobkedźbować, zo wobmjezowanje abo znjemóžnjowanje plackow móže funkcionalnosć sydłow wobmjezować abo jich korektnemu fungowanju docyła zadźěwać.

WordPress.org

Creative Commons License